Банкеръ Daily

конкурси

БНБ си търси застраховател

Българска народна банка обяви публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет застраховане на имуществото на банката.

Обществената поръчка  е разделена на две обособени позиции. Обособена позиция № 1 включва  застраховане на имуществото на БНБ -  дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси, за срок от една година. Обособена позиция № 2 е за  застраховане на служебните автомобили на БНБ със застраховки "Гражданска отговорност”, "Автокаско” и "Злополука на местата в МПС”. Тя също е със срок  една година. Прогнозната стойност на поръчката е 130 000 лв. без ДДС.
Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 8 май 2018 година.

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) също обяви открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет застраховане по четири обособени позиции.
Първата е застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на фонда. Позицията включва задължителната застраховка "Гражданска отговорност", застраховка "Злополука на водача и пътниците в МПС" и застраховка "Автокаско" на служебните автомобили, ползвани и управлявани от Централното управление и областните дирекции на фонда. Втората обособена позиция е  за застраховка "Пожар и природни бедствия" на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на фонда за нуждите на Централното управление и на областните дирекции.
Обособена позиция № 3 е застраховка "Електронна техника" на стационарна и мобилна електронна техника, собственост на фонда, ползвана от Централното управление и от областните дирекции.
Четвъртата обособена позиция е застраховане на служители  от дирекция "Технически инспекторат" с рискова застраховка "Злополука". Прогнозната стойност на поръчката е 600 000 лв. без ДДС.
Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 16 май 2018 година.

"Софийска вода" АД също обяви обществена поръчка с предмет сключване на застраховки по три обособени позиции. Първата позиция е застраховка "Имущество - всички рискове". Покриват се включително материални щети от земетресение, неизправност на машини, електрическо прекъсване, операторска грешка, саботаж и тероризъм, както и допълнителните клаузи, посочени в документацията за обществена поръчка.
Втората позиция е "Прекъсване на дейността" (загуба на приходи) вследствие на покритите рискове по застраховка "Имущество".
Застраховката по третата позиция - "Отговорност към трети лица",  следва да покрива отговорност към трети лица, продуктова отговорност и отговорност при замърсяване на околната среда съобразно условията, договорени в застрахователната полица и съобразно описаното в документацията за обществена поръчка. Застраховката трябва да покрива всички суми (включително правни разноски и разходи за адвокатска защита), които всяка една от застрахованите (съзастрахованите) страни може да бъде задължена да плати във връзка с юридическа отговорност на Възложителя към трети страни, свързана с упражняваната от него дейност.
Прогнозната стойност на поръчката е 1 740 000 EUR без ДДС.  Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 18 май 2018 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във