Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ ще проведе аукцион за продажба на ДЦК

Български държавни облигации за 60 млн. лева ще бъдат предложени за продажба на аукцион на 20 февруари, съобщиха от Българската народна банка.

Лихвоносните съкровищни облигации са със срочност четири години. Облигациите са от емисия нр. BG 20 300 17 110/22.02.2017 г. с падеж 22 февруари 2021 г. и с 0.30 процента годишен лихвен процент.

За дата на плащане е обявена 22 февруари 2017 г. Лихвените плащания са разпределени в осем периода, като първият е на 22 август тази година, а последният е 22 февруари 2021 г.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти, уточняват от БНБ.

По решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава-членка или в трета страна.

Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки, е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия № BG 20 300 17 110/22.02.2017 г. на аукционен принцип

Финансовото ведомство си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество различно от предварително обявеното.

Участниците в аукциона могат да предлагат цени и количества съкровищни облигации, които желаят да закупят в допустимите до 30 състезателни поръчки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във