Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ ще налага по-високи капиталови изисквания към банките

Парламентът прие на първо четене промени  в Закона за кредитните институции, с които се затягат капиталовите изисквания към банките. Чрез мащабния пакет  от  промени всъщност се въвеждат изисквания на европейското законодателство. 

Централната банка ще прилага единен подход при налагане на допълнителни капиталови изисквания към банките в България,  ще издава и препоръки за  внасяне на допълнителен собствен капитал - когато прецени, че дадена банка трябва да поддържа по-висок размер на собствения капитал за покриване на загуби при стресови ситуации.

Доразвит е и режимът за налагане на допълнителни капиталови изисквания към  банките, като се прави подобрено разграничение между микро- и макропруденциалните мерки на разположение на БНБ.

Допълнителното капиталово изискване ще се налага въз основа на надзорен  преглед и оценка, в рамките на който БНБ оценява всички рискове, включително идентифицираните при стрес тестове. Банката трябва да изпълни допълнителното капиталово изискване с използване на регулаторен капитал от най-добро качество - основно с капитал от първи ред, като три четвърти от него следва да са  базов собствен капитал от първи ред. Централната банка може да изиска покритието на допълнителното капиталово изискване да бъде и с по-голям дял в зависимост от  спецификата на случая.

Препоръките за допълнителен собствен капитал на банка, който тя трябва да поддържа, ще изискват превишение над минималните капиталови изисквания, допълнителното капиталово изискване и формираните капиталови буфери.

Ако банката не успява да поддържа адекватно ниво на капитала в съответствие с издадената от БНБ препоръка, може да последва  тя да бъде задължена да  поддържа  по-висок размер на капитала чрез налагане на допълнително капиталово изискване вместо препоръка. Детайлно са уредени и процедурите за взимане на съвместно решение за определяне на препоръка за допълнителен собствен капитал при осъществяване на надзор на индивидуална или консолидирана основа в рамките на група.

Надзорни мерки ще може да бъдат налагани и ако  прекомерно нараства  лихвения риск за дадена банка. БНБ получава правото да изиска незабавна замяна на одитор на банка, който не спазва изискванията на закона.  Нов момент е, че  отпада възможността за поставяне под специален надзор на проблемни банки, които не отговарят на условието за наличие на публичен интерес, което е необходимо за предприемане на действия по преструктуриране. На практика това означава, че за проблемните, но маловажни банки, директно ще бъде откривано производство по несъстоятелност или ликвидация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във