Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ ще издава препоръки за допълнителен собствен капитал на банките

Българската народна банка ще издава препоръка за допълване на  собствения  капитал на дадена банка, който тя трябва да поддържа като превишение над минималните капиталови изисквания. Това става ясно от законопроект за кредитните институции и инвестиционните посредници, публикуван за обществено обсъждане в петък (21 август). Допълнителното капиталово изискване и капиталови буфери, които търговските банки би следвало  да формират, също ще бъдат част от заръките, предвижда проектозакона.

Препоръката за допълнителен собствен капитал ще се издава в резултат на извършения от БНБ преглед на нивото на вътрешния капитал, който всяка банка е длъжна да поддържа, за да покрие всички рискове, на които е изложена и да гарантира, че собственият ѝ капитал може да поеме неочаквани загуби в резултат на стресови сценарии.

Ако банката не успява да поддържа адекватно ниво на капитала в съответствие с издадената от БНБ препоръка, Централната банка ще може да задължи търговската банка да поддържа по-висок размер на капитала като наложи допълнително капиталово изискване вместо препоръка. Детайлно са уредени и процедурите за взимане на съвместно решение за определяне на препоръка за допълнителен собствен капитал при осъществяване на надзор на индивидуална или консолидирана основа в рамките на група.

С проектозакона се възлагат и нови правомощия на БНБ и на  Комисията за фнасов надзор във връзка с противодействието на изпирането на пари или на финансирането на тероризъм. "При съмнение за пране на пари или за финансиране на тероризъм или при повишен риск от такива действия БНБ, съответно КФН, ще могат да преразгледат пригодността на лицата, които управляват и представляват банката или инвестиционния посредник и при необходимост да разпореди освобождаването им. Предвижда се също възможност БНБ, съответно КФН, да налага подходящи надзорни мерки на банката или на инвестиционния посредник, както и да осъществява по-тясно сътрудничество с Държавна агенция "Национална сигурност", пише в мотивите към законопроекта.

В  проекта е определен и механизъм на законово ниво за предоставяне на поверителна информация на международни органи, като Международния валутен фонд и Банката за международни разплащания, за да се осигури  изпълнението на функциите им, като се регламентират задълженията на БНБ и КФН и определени условия, които да гарантират използването на информацията само за конкретни задачи и от пряко ангажираните лица, както и прилагането на равностойни изисквания от тези органи с оглед опазването на информацията като професионална тайна.

С проекта се закрепва и принципът за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност, като се предвижда банките и инвестиционните посредници да прилагат неутрална по отношение на пола политика за възнагражденията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във