Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ пуска на аукцион облигации за 200 млн. лева

Днес (19 септември) Българската народна банка провежда аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност 10.5 години от отворен тип с фиксиран лихвен процент. От централната банка уточняват, че ще бъде преотворена емисия от януари 2016 г, с номер BG 20 400 16 219/27.01.2016 г., чийто падеж е на 27 юли 2026 година.

Номиналната стойност на предложените книжа е 200 000 000 лева при годишен лихвен процент от 2.25 на сто.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид и това, че Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 400 16 219 от 27 януари 2016 г. на аукционен принцип.

Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля, респективно - да одобрява,определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното, отбелязват от БНБ.

Преди днешния аукцион, Министерството на финансите и БНБ проведоха тази година търгове за продажба на държавни книжа общо за 1.8 млрд. лева. Предвиденият в закона за държавния бюджет таван на дълга за тази година е в размер на 10.3 млрд. лева. 

До края на месеца Министерството на финансите планира още един търг на ДЦК за други 200 млн. лева.

Според индикативния емисионен календар за ДЦК за периода ноември-декември тази година, ще бъдат проведени и четири търга през октомври, от които да се емитират нови 750 млн. лв. дълг.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във