Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ продаде на аукцион 5-годишни облигации при отрицателна доходност

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия с пет годишни лихвоносни съкровищни облигации с падеж 15.01.2025 г., при условия, определени от Министерството на финансите, съобщиха от пресцентъра на централната банка.

Финансовото министерство предложи за продажба съкровищни облигации в размер на 200 000 000 лв. и лихвен процент 0.01% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 15 януари 2020 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 497 250 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 72 000 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 2.49. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100.23 лв. на 100 лв. номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност в размер на -0.04%.

За първи път в този матуритетен сегмент е постигната отрицателна доходност, като спредът спрямо германските федерални облигации със сходен остатъчен матуритет е в размер на 38 базисни точки.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 200 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 72 000 000 лв. при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

В аукциона участваха 9 първични дилъри на ДЦК. Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип. Разпределението на одобреното количество ДЦК по видове инвеститори показва водещо участие от страна на банките, които придобиват  64 % от обема на емисията, следвани от застрахователните дружества с 26,5 % и пенсионните фондове с 9,5 %.

Facebook logo
Бъдете с нас и във