Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ прие Наредба за кредитните посредници

Днес на свое редовно заседание Управителният съвет на БНБ прие Наредба № 19 за кредитните посредници. Наредбата се издава на основание чл. 51, ал. 3 и § 11 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП). С нея се уреждат редът и условията за вписване и заличаване на кредитните посредници в публичен регистър на БНБ.

Съгласно допълнителните разпоредби на ЗКНИП, „кредитен посредник” е лице, което не действа като кредитор или нотариус, свързва пряко или непряко потребител с кредитор или кредитен посредник и при извършване на своята търговска дейност срещу заплащане в парична или в друга форма извършва поне една от следните дейности: представя или предлага на потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗКНИП; или съдейства на потребители, като извършва друг вид подготвителни или преддоговорни действия по договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗКНИП; или сключва с потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗКНИП от името на кредитора. Лицата, които само свързват потребителите с кредиторите, без да извършват някоя от посочените дейности, не попадат в обхвата на ЗКНИП и за тях не се изисква регистрация като кредитни посредници.

Лицата, които до влизането в сила на ЗКНИП извършват дейност по кредитно посредничество по смисъла на същия закон, следва да подадат необходимите документи за вписване до 21 януари 2017 г., в случай че възнамеряват да продължат дейността си и след тази дата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във