Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ премахва индексите "ЛЕОНИА", "СОФИБИД" и "СОФИБОР"

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) взе решение да преустанови от 1 юли изчисляването на справочния индекс "ЛЕОНИА" и прие Методика за изчисляване на индекса за сключените сделки с овърнайт депозити в български левове на междубанковия пазар "ЛЕОНИА Плюс".

От централната банка обясниха, че индексът "ЛЕОНИА Плюс" ще замени индекса "ЛЕОНИА" като база за изчисляване на основния лихвен процент (ОЛП) от 1 юли 2017 г., като измененията в методиката за определяне на основната лихва, ще отразят използването на новия индекс.

Датата на влизане в сила на измененията в методиката е съобразена с периода на прилагане на законната лихва за полугодие и датата на обявяването ѝ на 1 януари и на 1 юли на съответната година. Централната банка ще продължи да обявява ОЛП по досега установения ред.

Новият индекс "ЛЕОНИА Плюс“ се отличава от "ЛЕОНИА" по по-широкия обхват от доставчици на данни, в който ще се включват всички банки, лицензирани от БНБ, и клонове на чуждестранни банки в страната, посочват от БНБ. освен това е променен и подходът при отразяване на дните, в които няма сключени сделки - когато в даден работен ден на междубанковия пазар няма сключени сделки по предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове, БНБ ще публикува стойността на индекса "ЛЕОНИА Плюс" като неналичен, означено с "n/a", а не както досега, чрез публикуване на стойността на индекса от предходния работен ден.

Описаните промени имат за цел да осигурят максимално широка представителност и надеждност на индекса "ЛЕОНИА Плюс", аргументират се от централната банка.

Ръководството на Централната банка обяви, че от 1 юли 2018-та централната банка няма да изчислява и публикува справочните индекси "СОФИБИД" и "СОФИБОР".

Решението се взема във връзка с прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове.

Съгласно Регламента след 1 януари 2018 г. бенчмарковете следва да се изготвят от лицензирани или регистрирани администратори от Европейския съюз или от трета държава, включени в регистър, поддържан от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Посочената дата на прекратяване на изчисляването на индексите "СОФИБИД" и "СОФИБОР" е съобразена с чл. 57 и 58 от Регламента, с които са приети съответни изменения в Директива 2008/48/ЕС за договорите за потребителски кредити и в Директива 2014/17/ЕС относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители, като се изисква държавите-членки да съобразят законодателствата си с тези промени в срок до 1 юли 2018 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във