Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ПОСТАВИ НОВИ ЮЗДИ НА КРЕДИТИРАНЕТО

До началото на април 2004 г. всички банки ще трябва да преоценят отпуснатите кредити и да начислят по тях провизии, според новите изисквания на Наредба N9 на БНБ, приети от УС на Централната банка на 22 януари.Според наредбата всички заеми, които са просрочени повече от 90 дни, трябва да бъдат класифицирани като необслужвани и по тях да се начислят провизии, покриващи 100% от номиналния им размер. Кредитите, които не се обслужват повече от 60 дни, ще влязат в графата нередовни и по тях банките ще трябва да заделят провизии в размер на 50% от размера им. Няма промени в изискванията за заемите, които са просрочени с повече от 30 дни. Те ще продължат да бъдат класифицирани като експозиции под наблюдение и по тях ще се начисляват провизии, чиито размер е не по-малък от 10% номиналния размер на кредитите. При подготовката на промените в Наредба N9 БНБ имаше намерение като експозиции под наблюдение да бъдат класифицирани всички заеми, които не се обслужват повече от 15 дни, и по тях да се заделят провизии, които са не по-малко от 30% от размера им. Асоциацията на търговските банки обаче възропта срещу това ограничение с аргумента, че то значително ще увеличи разходите на кредитните институции. Причината е, че провизиите се заделят от приходите на банката и увеличаването им води до намаляване на оперативната печалба, а в някои случаи и до излизане на загуба (с нейния размер пък се намалява капиталовата база). Това води до ограничаване на възможността да се отпускат големи кредити, тъй като размерът им не може да надхвърля 25% от въпросната капиталова база. А колкото по-малка е тя, толкова по-ограничени са възможностите на банката да обслужва големи клиенти.БНБ удовлетвори искането на АТБ и запази в Наредба N9 текстовете, които регламентираха, че като експозиции под наблюдение се класифицират заеми просрочени над 30 дни и по тях се заделят провизии до 10% от размера им. Останалите групи необслужвани заеми обаче претърпяха коренни промени. Досега съществуващите съмнителни експозиции и загуби отпаднаха като понятие и на тяхно място се появиха провизираните на 100% необслужвани кредити. Провизиите за нередовните заеми пък се увеличиха от 30% на 50% от номиналната им стойност.Новите изисквания на Наредба N9 със сигурност ще увеличат разходите на банките за провизии. Според анализите на някои експерти в кредитните институции, след влизането в сила на промените на Наредба N9 допълнителните провизии, които банките ще трябва да заделят, са приблизително 50 млн. лева.Мениджърите на отделните кредитни институции имат на разположение повече от два месеца, за да решат дали заради промените в Наредба N9 се налага да въведат по-строги изисквания към получателите на заеми. Според повечето банкери, ако се окаже, че такива мерки са необходими, вероятно те ще се отразят в повишаване на лихвените равнища и в искането за допълнителни обезпечения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във