Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ поиска международно разследване на КТБ

Нели Кордовска ще предложи на ФГВБ да задейства международно разследване на КТБ

Управителният съвет на БНБ възложи на представителя на БНБ в Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките - Нели Кордовска, да предложи Фондът или назначеният от него синдик на КТБ да сключи договор с юридическо лице, притежаващо съответния за това международен опит, което да проследи извършените операции с активи на КТБ, довели до достигане на собствения й капитал до отрицателна величина и до отнемане на лиценза на банката.

Това решение е взел днес УС на БНБ на свое заседание днес УС на БНБ във връзка с т. 3 от Решението на Народното събрание от 31.10.2014 г., с която на БНБ беше препоръчано, във връзка с необходимостта от проследяване на извършените от акционерите и администраторите на „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ), както и на свързаните с тях лица, операции с активи, имущество, финансови инструменти и парични трансфери, да сключи договор с международно юридическо лице, притежаващо опит в тази сфера.

Въпреки това, БНБ уточнява, че съгласно член 130 от Договора за функциониране на ЕС при упражняване на правомощията и изпълнението на задачите и задълженията, възложени им в съответствие с Договорите и Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ, нито Европейската централна банка, нито национална централна банка, нито някой от членовете на техните органи за вземане на решения имат право да искат или да приемат указания от институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, от правителство на държава членка или от някой друг орган.

Институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, както и правителствата на държавите членки се задължават да спазват този принцип и да не се стремят да оказват влияние върху членовете на органите за вземане на решения на Европейската централна банка или на националните централни банки при изпълнение на техните задачи. Тази разпоредба е въведена в чл. 44 от ЗБНБ, като едно от важните изисквания за членство на страната ни в Европейския съюз и за осигуряване на съответствие на българското банково законодателство с първичното право на Съюза.

В допълнение на гореизложеното Управителният съвет на БНБ, като споделя загрижеността на Народното събрание, подкрепя осигуряването на проследимост на извършените операции с активи на КТБ, довели до настоящето тежко финансово състояние на банката, и търсенето на отговорност от виновните лица.

Във връзка с това и като взе предвид взетото днес решение за отнемане на лиценза на КТБ, както и функциите, които Фондът за гарантиране на влоговете в банките има в производството по несъстоятелност на банки, включително като основен кредитор на масата на несъстоятелността, Управителният съвет на БНБ възложи на представителя на БНБ в Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките да предложи Фондът или назначеният от него синдик на КТБ да сключи договор с юридическо лице, притежаващо съответния за това международен опит, което да проследи извършените операции с активи на КТБ, довели до достигане на собствения й капитал до отрицателна величина и до отнемане на лиценза на банката.

Използваме случая да ви информираме, че от днес на страницата на БНБ в интернет е публикуван на английски език докладът „Събитията и предприетите действия, свързани с „Корпоративна търговска банка” АД и Търговска банка „Виктория” ЕАД”, който бе внесен в Народното събрание от името на УС на БНБ. Документът е изпратен до президента на Европейската комисия, президента на ЕЦБ, както и до всички посолства на страните от ЕС и на евроатлантически партньори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във