Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ пласира нов държавен дълг за 200 млн. лева

На 13 януари Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години (1 827 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия с падеж 15.01.2025 г. Условията са определени от Министерството на финансите, съобщи пресцентърът на централната банка. Номиналната стойност на предложеното количество е 200 млн. лева. Определен е 0.01% годишен лихвен процент, с дата на плащане 15 януари. 

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти. Те могат да участват и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки, е по реда на Наредба № 5 от 04.10.2007 г. и е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество. Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 300 20 114 от 15.01.2020 г. на аукционен принцип. Ведомството си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Facebook logo
Бъдете с нас и във