Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ отчита 40 млн. евро дефицит по текущата сметка през март

През март салдото по текущата сметка на България е отрицателно и възлиза на 40 млн. евро, а преките чуждестранни инвестиции у нас намаляват с 2,1 млн. евро. Това показват последните данни на БНБ за платежния баланс.

Текущата и капиталова сметка през третия месец от годината е положителна и е в размер на 88.8 млн. евро при излишък от 16.5 млн. евро година по-рано. За периода от януари до март текущата и капиталова сметка също е на плюс - 887.6 млн. евро при излишък от 423.2 млн. евро за първите три месеца на 2019-а.

Дефицитът по текущата сметка на страната се увеличи до 40 млн. евро през март от 25,2 млн. евро през същия месец на предходната година. За първото тримесечие текущата сметка е положителна и нараства до 501.6 млн. евро при излишък от 229.9 млн. евро за януари – март 2019 г.

Що се отнася до търговското салдо за март - то е отрицателно в размер на 170.9 млн. евро при дефицит от 135.4 млн. евро за март 2019 г. За януари – март 2020 г. то отново отчита отрицателна стойност в размер на 338.1 млн. евро (0.5% от БВП) при дефицит от 347.1 млн. евро (0.6% от БВП) за същия период на 2019 г.

Според БНБ преките чуждестранни инвестиции в страната намаляват през март с 2,1 млн. евро при тяхно повишение от 106.9 млн. евро през март 2019-а. За първите три месеца от 2020 година обаче преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват с 254.4 млн. евро. 

Преките инвестиции в чужбина също растат. През март те са с 5.2 млн. евро повече, при ръст от 57.7 млн. евро за март 2019 г. За януари – март 2020 г. преките инвестиции в чужбина са на плюс с 5.2 млн. евро.

Данните на БНБ показват още, че през разглеждания месец износът на стоки е 2.24 млрд. евро, като намалява със 140.3 млн. евро (5.9%) в сравнение с този за март 2019 г. За януари – март 2020 г. износът е 7.03 млрд. евро, като нараства със 7.8 млн. евро (0.1%) в сравнение с този за същия период на 2019 г. Износът за януари – март 2019 г. нараства на годишна база с 9.6%.

Вносът на стоки за март е 2.41 млрд. евро и отчита спад със 104.7 млн. евро (4.2%) спрямо година по-рано.  За първото тримесечия вносът е 7.36 млрд. евро, като намалява с 1.3 млн. евро (0.02%) спрямо същия период на 2019-а. Вносът за януари – март 2019 г. скача с 6.6% за година.

Салдото по услугите е положително в размер на 144 млн. евро при 134.9 млн. евро за март миналата година. За първите три месеца на 2020-а салдото е положително в размер на 463.3 млн. евро при положително салдо от 394 млн. евро за първото тримесечие на 2019 година.

Финансовата сметка през март е положителна и в размер на 103,2 млн. евро при позитивен баланс от 49,9 млн. евро година по-рано, като за първите три месеца излишъкът по финансовата сметка е в размер на 448,6 млн. евро при положителна стойност от 441,7 млн. евро през периода от януари до март на 2019 година.

Резервните активи на БНБ се повишават с 1.76 млрд. евро през отчетния месец при увеличение с 231.5 млн. евро за март 2019 г. За януари – март 2020 г. те нарастват с 1538 млн. евро при понижение със 133.2 млн. евро за същия период на 2019 г.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във