Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ очаква 3.8% инфлация в края на годината

Българската народна банка прогнозира, че брутният вътрешен продукт на България в реално изражение ще отчете през 2021 г. 3.9% растеж, който ще се ускори до 4.7% през 2022 година. През 2023-та ще има забавяне до 3.8 на сто. 

"Динамиката на реалния БВП отразява в значителна степен изменението на нетния износ и времевото разпределение на средствата, които се предвижда да бъдат получени от България за изпълнението на проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост. Очакваме вътрешното търсене да има основен положителен принос за растежа през прогнозния хоризонт, което ще се дължи главно на частното потребление в условията на силен растеж на разполагаемия доход на домакинствата", посочват от централната банка в своя Макроикономически анализ, публикуван в четвъртък (21 октомври).

Според икономистите на БНБ инвестициите в основен капитал ще имат съществен положителен принос за растежа на БВП през 2022 г. и 2023 г. главно поради очакваните значителни публични разходи по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. В условията на силно вътрешно търсене се предвижда нетният износ да има предимно отрицателен принос през периода 2021–2023 година.

Годишната инфлация се предвижда да се ускори до 3.8% в края на 2021 г., като ускорението отразява очакваното съществено увеличение на разходите за производство на фирмите поради силния растеж на международните цени на някои основни суровини в евро, увеличените разходи за труд и поскъпването на електроенергията.

"Очакваме засиленото частно потребление да бъде друг фактор с проинфлационно влияние", казват още от Българската народна банка и допълват, че техническите допускания за съществено забавяне в темпа на растеж на международните цени в евро през 2022 г. и тяхното понижение през 2023 г. ще бъдат предпоставка за забавяне на общата инфлация, докато базисната инфлация ще продължи да следва тенденция към ускоряване.

Според БНБ основни рискове за целия прогнозен хоризонт продължават да бъдат разпространението на COVID-19 в България и в света и свързаните с него ограничителни мерки, както и политическият цикъл в страната, който би могъл да се отрази в забавяне на изпълнението или промяна в обхвата и размера на заложените в прогнозата инвестиционни разходи на правителството и фирмите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във