Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ обяви аукцион за продажба на 20-годишни ДЦК

На 7 октомври 2019 г. Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност двадесет години (7 305 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия с падеж 21.06.2039 г. Условията са определени от Министерството на финансите, съобщи пресцентърът на централната банка.

Номинална стойност на предложеното количество 95 млн. лева. Определен е 1.5% годишен лихвен процент. Датата на плащане е 09 октомври 2019 г., а 110 е броят на дните от датата на емисията (21 юни 2019 г.) до датата на отваряне/плащане (08 октомври 2019 г. вкл.), за които се изчислява натрупаната лихва.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти. Те могат да участват и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки, е по реда на Наредба № 5 от 04.10.2007 г. Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 400 19 213 от 21.06.2019 г. на аукционен принцип. Ведомството си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във