Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ не вижда системен риск за икономиката

На заседанието си днес Управителният съвет на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за четвъртото тримесечие на 2016 г.

В съответствие с чл. 5, ал. 7 от Наредба № 8, БНБ публикува на интернет страницата си актуална към датата на решението информация за определеното ниво на антицикличния буфер; приложимото съотношение кредити към БВП, както и неговото отклонение от дългосрочния тренд; референтния индикатор, подпомагащ преценката при определяне на антицикличния буфер; и обосновката за нивото на антицикличния буфер.

Ниво на антицикличния капиталов буфер през четвърто тримесечие на 2016 г.                                                                  0%

Съотношение кредит/БВП към второ тримесечие на 2016 г.                                                                                                  112.6%

Отклонение на съотношението кредит/БВП от дългосрочната му стойност към второ тримесечие на 2016 г.                 -45.1 пр. пункта

Референтен индикатор, изчислен в съответствие с чл. 5, ал. 1 от Наредба № 8 на БНБ                                                    0%

Към момента не се отчита натрупване на цикличен системен риск в икономиката предвид наблюдаваното отрицателно отклонение на съотношението кредит/БВП от дългосрочната му стойност.

Управителният съвет на Българската народна банка прие и Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове. С наредбата се определя редът за подаване и получаване на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове, поддържан от БНБ. Регистърът ще осигурява централизирана информация за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и техните пълномощници. Информация от регистъра ще могат да получават органите и институциите, посочени в чл. 56а, ал. 3 от Закона за кредитните институции, както и физически и юридически лица относно съдържащите се за тях данни в регистъра.

Предвижда се Регистърът на банковите сметки и сейфове да започне да функционира от 1 януари 2017 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във