Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ намалява разходите си с 2.7%

Днес в Народното събрание бе представен Отчетът на БНБ за първото шестмесечие на 2016 г. и Бюджетът на БНБ за 2017 година. Бюджетът на регулатора за следващата година е приет от Управителния съвет на БНБ на 24 ноември 2016 г. и е обнародван в Държавен вестник на 9 декември 2016 г.

В сравнение с бюджета за предходната година разходите за издръжка на БНБ са намалени с 2.7%, или с 2577 хил. лева.

С 5390 хил.лв спадат разходите за материали, услуги и амортизация. Това се дължи главно на намалението на платения през 2016 г. еднократен разход в размер на 5000 хил. лв. за организиране и провеждане на външен преглед на качеството на активите на банките и стрес тест на банковата система.

От друга страна се увеличават разходите, свързани с издръжката на паричното обращение. Те нарастват с 1990 хил. лв., което се дължи основно на включването в бюджета за 2017 г. за първи път на разходи за данък върху добавената стойност поради промените в данъчното законодателство, които ще се прилагат и при производството на банкноти и разменни монети.

С 883 хил. лв. се увеличават разходите за персонала във връзка с промяната в нормативни актове и изпълнението на вътрешните правила и процедури, в резултат от които настъпва увеличение на средствата за кариерно развитие, изпълнение на законовото изискване за съответствие между средните възнаграждения на служителите на БНБ и възнагражденията за сходни функции в други банки в страната, разходите за допълнителни възнаграждения за придобит стаж и професионален опит, осигурителните вноски за сметка на работодателя, провизиите на задължения към персонала и доплащане за по-висока лична квалификация.

Планираните разходи по инвестиционната програма са намалени с 28.9%, или с 5958 хил. лв., в сравнение с бюджета за 2016 г., най-вече вследствие от преподреждане на приоритетите с цел повишаване ефективността на инвестиционните разходи. Предвиденият ресурс ще осигури изпълнението на основните инвестиционни цели на БНБ, свързани с продължаващото развитие на информационните системи, и изграждането на нов Касов център в гр. Пловдив.

Facebook logo
Бъдете с нас и във