Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ наложи нови стандарти за кредитиране и управление на риска

Банките ще трябва да се съобразяват с нови изисквания, когато отпускат кредити, управляват риска и осъществяват мониторинг на кандидатите за заем. Това ще се случи след 30 юни 2021 година. Насоките за предоставянето и наблюдението на кредити, издадени от Европейския банков орган, бяха приети от Управителният съвет на БНБ на 21 юли т.г. В тази връзка основният въпрос e: какво да правят банките сега?

 

"С Насоките се определят изисквания към институциите за прилагане на надеждни правила, процеси и механизми за вътрешно управление при отпускането на кредити, както и през целия жизнен цикъл на кредитните сделки. Тези насоки се прилагат по отношение на практиките, политиките, процесите и процедурите за управление на риска при предоставяне и наблюдение на кредити по отношение на обслужваните експозиции и тяхното интегриране както в цялостната рамка за управление, така и в рамката за управление на риска", се посочва в съобщението на БНБ.

 Окончателният доклад на ЕБО се разпростира на 75 страници, в които детайлно са описани изискванията към банките. Ключови за кредитните институции се явяват разделите, посветени на управление, култура, политики и лимит на кредитния риск. Както и за оценката на кредитоспособността, на процедурите по предоставяне на кредити, ценообразуването, оценката на недвижимо и движимо имущество и рамката за мониторинг на кредитите.  

Разбира се, главната цел на новите регулации е намаляване на нивото на необслужваните кредити в цяла Европа. Също така идеята на ЕБО е да бъдат въведени нови стандарти при кредитирането, чрез които да се гарантира справедливото отношение към потребителите. Оптималната цел пък е повишаване на стабилността и устойчивостта на банките на Стария континент.  

По отношение на лошите кредити у нас се наблюдава покачване. Данните към средата на юни показват, че необслужваните и преструктурирани кредити се увеличават със 127.6 млн. лв., като те достигат 5.31 млрд. лева.

Трябва да се каже, че насоките на ЕБО обхващат някои от най-разпространените заеми - потребителските кредити, кредитите за микро- и малки предприятия, както и за средни и големи предприятия. Има и отделни насоки за имотните кредити. 

За да не изпадаме в излишни подробности, може да обобщим, че ЕБО очаква от банките да проектират наново процесите си по отпускане на кредити, от самото сключване на договор с клиента през мониторинга до края на жизнения цикъл на заема.

Издаването на насоките на ЕБО закъсня с няколко месеца. Затова специалистите казват, че ако не друго, икономическият спад, причинен от COVID-19, прави качеството на активите в кредитните портфейли в по-голям приоритет от всякога. 

"Този подробен нов набор от регулации ще има далечни последици за банките. Насоките са с поглед към бъдещето, имат проактивен подход и поставят акцент върху мониторинга на качеството на кредитите през целия жизнен цикъл на заема. Това ще има значително влияние върху организацията на данните, технологиите, методологията, хората, управлението и процесите в банките. След време те ще окажат осезаем ефект и върху взаимоотношенията с клиенти и търговските практики на кредитиране", коментират от международната одиторска компания KPMG. 

Още по-важното е, че не само ЕБО засилва изискванията при отпускането на кредити. Миналата година Европейската централната банка определи подобряването на стандартите за кредитиране като свой надзорен приоритет. Освен това ЕЦБ планира да извърши по-подробен анализ на потенциалните рискови кредити, като се наблегне особено върху качеството на активите в области като търговски недвижими имоти, жилищни недвижими имоти и финансиране с ливъридж.

Българските банки повече от всякога трябва да се съобразяват с посланията и плановете на ЕЦБ, защото след приемането на страната ни в механизма ERM II и Банковия съюз от 1 октомври именно Европейската централна банка ще отговаря за прекия надзор на значимите институции в България и общите процедури за всички контролирани субекти, както и за надзора върху по-малко значимите институции. 

Междувременно ЕЦБ ще извърши оценка, за да определи кои банки отговарят на критериите да бъдат класифицирани като значими институции. А и Банковият надзор на ЕЦБ и Българската народна банка вече подготвят плавен преход към новия надзорен режим.

 

Забавяне в кредитната активност

Последните данни на БНБ показват затихваща тенденция при кредитирането. Общо кредитните портфейли на банките се свиват със 133 млн. лв. за месец до 58.7 млрд. лв. в края на май. Спадът се дължи най-вече на фирмените заеми, които намаляват със 154 млн. лева. В два поредни месеца бе отчетено свиване и на потребителските заеми. При жилищните пък продължава да се отчита ръст от 55 млн. лв., но темпът се забавя спрямо същия период на 2019 г. средномесечно ипотечните портфейли на банковата система нарастваха с почти 114 млн. лева.

Все пак трябва да се има предвид, че през следващите месеци вероятно данните за кредитирането ще получат лек тласък заради започналите програми за безлихвени заеми за домакинствата и оборотното финансиране за малки и средни предприятия през ББР, както и други антикризисни схеми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във