Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ: Лихвените проценти ще останат на ниски равнища

В условията на запазващи се на ниски  равнища /в исторически план/ лихвени проценти в еврозоната, при висока ликвидност в българската банкова система и при продължаващ приток на привлечени средства от резиденти през първите два месеца на 2019 г. , лихвените проценти на междубанковия паричен пазар в България и лихвените проценти по срочните депозити останаха без съществено изменение спрямо края на 2018 година. Това отчита Българската народна банка в първия си икономически преглед за тази година. 

Оценката на експертите от централната банка е, че  запазващият се висок приток на привлечен ресурс, благоприятната макроикономическа среда, понижената оценка на банките за риска при кредитополучателите и конкуренцията в банковия сектор са допринесли за запазване на тенденцията към плавно понижение на лихвените проценти по новоотпуснати кредити за предприятия и за  новите жилищни кредити.

Лихвите по депозитите

В доклада на БНБ се посочва още, че към началото на февруари  среднопретегленият лихвен процент по новите срочни депозити общо за секторите „нефинансови предприятия“ и „домакинства“ е останал на нивото си от края на 2018 г. - 0.3%. Лихвените проценти по новите срочни депозити в евро и в левове са отбелязали  слабо понижение, докато при тези в долари се запазва  тенденцията към повишение, която се наблюдава  от началото на 2018 г.

"Възможно влияние върху увеличението на лихвените проценти по депозитите в долари оказва процесът на нормализиране на паричната политика от Федералния резерв в САЩ и повишенията на лихвения процент по федералните фондове. Увеличението на лихвените проценти по депозитите в долари вероятно оказва влияние за съществуването на наблюдаваната от началото на 2018 г. тенденция към нарастване на обема на новодоговорените срочни депозити в долари на нефинансовите предприятия", уточняват експертите  от Централната банка.

Според разпределението на изчислени по банки среднопретеглени лихвени проценти по нови срочни левови депозити на домакинствата през февруари 2019 г. се наблюдава намаление спрямо края на 2018 г. в броя на банките, чийто среден лихвен процент варира в интервалите от 0.25% до 0.50% и от 0.75% до 1.0%, докато броят на банките със среден лихвен процент в интервала от 0.50% до 0.75% се е увеличил.

Лихвите по кредитите

През първите два месеца на 2019 г. се запази тенденцията към плавно понижение на лихвените проценти по новоотпуснати фирмени кредити и по нови жилищни кредити. Според Анкетата за кредитната активност на банките, която провежда  БНБ, основните фактори, влияещи върху  динамиката на лихвените проценти са понижената оценка за риска, конкуренцията в банковия сектор и нарастващият обем на привлечените ресурси. По-конкретно значение за оценката на риска  са имали повишената платежоспособност на кредитополучателите, общата макроикономическа среда, благоприятните перспективи за пазара на жилища и пониженият риск, свързан с обезпечението.

Лихвените проценти по новодоговорени кредити за нефинансови предприятия през февруари 2019 г. се установиха  на 3.7% за кредитите в левове, 3.1% за кредитите в евро и 4.4% за тези в долари. Спрямо края на 2018 г. беше отчетено понижение с 4 базисни точки при кредитите в левове, а по кредитите в евро лихвените проценти се запазиха без изменение. По кредитите в долари лихвеният процент се повиши с 26 базисни точки, което вероятно отразява увеличението на лихвените проценти по депозити в долари. Годишният процент на разходите (ГПР) по новите жилищни кредити продължи да следва тенденция към слабо понижение и към февруари възлезе на 3.8%. Основен принос за тази динамика имаше лихвеният компонент на разходите, докато имплицитният процент на нелихвените разходи се запази на нивото си от края на 2018 г.

При потребителските кредити през февруари 2019 г. се наблюдаваше слабо повишение на лихвения компонент на разходите спрямо края на предходната година и ограничено понижение на имплицитния процент на нелихвените разходи.

Двата ефекта се неутрализираха взаимно, вследствие на което ГПР по потребителските кредити се запази без изменение спрямо декември 2018 г. и възлезе на 10.5%. Според разпределението на изчислени по банки среднопретеглени лихвени проценти по нови жилищни кредити в евро през февруари 2019 г. спрямо края на 2018 г. се увеличи броят на банките със среден лихвен процент в интервалите до 3.0% и от 3.0% до 4.0%, докато при броя на банките с лихвени проценти в по-високите диапазони не бяха наблюдавани промени.

През разглеждания период стандартното отклонение, отразяващо вариацията сред предлаганите от банките лихвени проценти, се понижи с 27 базисни точки - до 0.92%. Спредовете между лихвените проценти по нови фирмени и жилищни кредити в България и тези в еврозоната продължиха да се свиват и към февруари достигнаха исторически ниски нива съответно от 190 базисни точки и 157 базисни точки.

Прогноза

"През второто и третото тримесечие на 2019 г. очакваме лихвените проценти по новодоговорени срочни депозити и кредити да се запазят на достигнатите ниски равнища. Влияние за това ще оказват очакванията на УС на ЕЦБ   да се запазят без промяна най-малко до края на 2019-а лихвените проценти в еврозоната  , продължаващият приток на привлечен ресурс от резиденти, високата ликвидност и конкуренцията в банковия сектор в България", се посочва в икономическия преглед на БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във