Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ и ДАНС ще правят съвместни проверки в банките за пране на пари

Инспектори от Финансовото разузнаване, Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и Българската народна банка ще правят съвместни проверки на място срещу прането  на пари. Това предвижда проект на Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, по който в момента тече обществено обсъждане. Консултациите по проекта ще приключат на 22 януари. 

Текстовете предвиждат проверки да се извършват на място в банкови институции. Редът за извършване на проверките се определя със съвместни инструкции на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и ръководителите на органите за надзор.

В мотивите е записано също така, че документът ще внесе яснота за издаването на заповедите за проверките, на плана за извършването им, разпределението на отговорностите между двете институции, избягване на дублиращи действия по контролната дейност, както и административна икономия. 

Уверенията са, че ще се повиши крайната ефективност на националната система за превенция и предотвратяване  на прането на пари и финансирането на тероризма. Това от своя стана ще повиши ефективността при прилагането на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. В същото време контролните органи смятат, че проверките ще допринесат за повишаване на сигурността на бизнес средата в България в дългосрочен план.

Съвместната работа на Финансовото разузнаване, ДАНС и БНБ няма да доведе до допълнителни разходи нито по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност", нито по бюджета на Българската народна банка.

През 2019 г. като част от ангажиментите, поети от страната ни по пътя към Банковия съюз и към еврозоната, бяха разработени и приети промени в Закона срещу прането на пари. Те отразяваха новите изисквания на европейската Директива (ЕС) 2018/843. 

Последните изменения предвиждат до 20 януари държавите членки на ЕС да заличат възможностите за откриване на анонимни банкови сметки и анонимно да се наемат сейфове. Отделно, следва да бъдат изготвени списъци с длъжностите, заемани от видни политически личности и представянето им  пред Европейската комисия. За тази цел държавните и местните органи, както и институциите и ведомствата, в които лицата  заемат такива длъжности, ще предоставят на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавната агенция "Национална сигурност" необходимата информация за включването й в списъка. Аналогично задължение ще бъде въведено и по отношение на международните организации със седалище на територията на България, в чиито структури  даден човек  заема подобна длъжност.

Другите промени задължиха БНБ, банките и обменните бюра, застрахователните и пенсионните дружества, нотариуси и счетоводители, пощенски оператори, търговци на оръжие и на петролни продукти при съмнителна сделка да уведомяват дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС преди осъществяването на операцията и да забавят нейното осъществяване, когато това е възможно.

Комплексна проверка на клиентите е задължителна при откриване на сметка и при случайни операции на стойност над 15 хил. евро или за суми над 5 хил. евро при сделки в брой.

В закона са записани  и изключително тежки санкции за нарушителите. Нарушенията, които не съставляват престъпление, са разпределени в няколко групи, като задължените лица (банки, застрахователи, инвестиционни посредници, пенсионноосигурителни дружества и други) отговарят за неизпълнение на мерките при проверки за  установяване на действителни собственици, за изясняване на произхода на средствата на клиента, сигнализиране при съмнения за пране на пари и др.

За физическо лице глобата ще е от 1000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение сумите са двойно по-големи.

За фирмите имуществената санкция ще е между 2000 и 20 000 лв., която стига от 5000 до 50 000 лв. при рецидив, и до 200 000 лв., ако нарушителят е банка, обменно бюро, инвестиционен посредник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във