Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ е изразходвала 45.6 млн. лева за издръжка през първото шестмесечие

През първото шестмесечие на 2019 г. БНБ е изразходвала за издръжка средства в размер на 45,642 млн. лева,  включително 9013 хил. лв. за издръжка на паричното обращение. Това става ясно от отчета на Централната банка за първото полугодие на 2019 г. Кредиторът посочва, че разходите за изпълнението на инвестиционната програма през отчетния период са в размер на 1022 хил. лв., което е 2.9% от средствата, утвърдени в бюджета по този показател за годината.

В отчета на БНБ за януари – юни 2019 г. са представени дейностите и задачите на БНБ, възложени ѝ по закон, както и изпълне­нието на други дейности на Банката, свързани със или подпомагащи основните ѝ функции и задачи.

През първото шестмесечие на 2019 г. темпът на растеж на реалния БВП в България се ускори до 4.2% на годишна база. Засилването на икономическата активност в страната се дължеше главно на високия положителен принос на нетния износ, докато потреблението на домакинствата и инвестициите в основен капитал забавиха темповете си на нарастване на годишна база в условията на известно влошаване на доверието на потребителите и на бизнес климата. Ограничаващ ефект върху износа на стоки през периода продължи да оказва тенденцията към отслабване на икономическата активност в някои важни за България търговски партньори.

Отчетът показва, че условията на пазара на труда в България са останали благоприятни, като броят на заетите в икономиката е нараснал с 0.2% на годишна база при отче­тен спад на самонаетите в селското стопанство и продължаващо нарастване на заетите в услугите и в строителството.

Коефициентът на безработица се понижи до средно 4.6% за първата половина на 2019 г. Запазващата се тенденция към устойчиво увеличение на търсенето на труд при ограничено предлагане продължи да допринася за повиша­ването на средната работна заплата, която ускори растежа си на годишна база както в номинално (с 11.6%), така и в реално изражение.

В края на първата половина на 2019 г. годишният темп на инфлация при потре­бителските цени възлезе на 2.3%, без промяна спрямо декември 2018 г. Основен положителен принос за инфлацията през юни имаха цените на храните и услугите.

По данни на БНБ годишният растеж на депозитите на неправителствения сектор в банковата система към юни 2019 г. възлезе на 7.2% при запазващия се основен принос на депозитите на домакинствата. Кредитът за нефинансовите предприятия и домакинствата продължи да нараства със сравнително високи темпове през първата половина на 2019 г. под влияние на запазващото се силно търсене от страна на фирмите и домакинствата и задържащите се на ниски нива лихвени проценти. Кредитът за домакинствата нарасна с 8.1% на годишна база, като при жилищните кредити се запази тенденцията към ускоряване на годишния им растеж, който към юни достигна 11.8%. При кредита за нефинансовите предприятия се наблюдаваше тенденция към плавно забавяне на годишния растеж (до 4.6%), което се дължеше главно на свиването на размера на лошите и преструктурираните кредити.

Преобладаващата част от активите продължи да бъде инвестирана в ДЦК и в държавногарантирани дългови книжа на държавите от така нареченото ядро на еврозоната, както и в краткосрочни депозити при първокласни чуждестранни банки. Към края на първото полугодие приблизително 62% от валутните резерви са инвестирани в активи с най­-високо кредитно качество и дългосрочен кредитен рейтинг ААА.

В края на юни 2019 г. в обращение бяха 464.9 млн. бр. банкноти на стойност 16 917.9 млн. лв. и 2503.3 млн. бр. разменни монети на стой­ност 435.8 млн. лв.

Въз основа на заключенията от последните инспекции на БНБ към някои банки бяха отправени препо­ръки за подобряване на процесите по управление на кредитния риск и на риска от концентрация на кредити, както и за провеждане на стрес тестове за вътрешен анализ на адекватността на капитала.

През първата половина на 2019 г. банковият сектор в България осъществя­ваше финансово посредничество при спазване на капиталовите и на ликвидните изисквания, посочват още от БНБ. През периода се запази тенденцията към нарастване размера на активите на банковата система (с 3.0 млрд. лв. до 108.6 млрд. лв.) и към подоб­ряване на показателите за тяхното качество. В края на юни 2019 г. делът на брутните необслужвани кредити и аванси в общия брутен размер на кредитите и авансите намаля до 7.2% (при 7.6% към края на 2018 г.).

Остатъчният кре­дитен риск, измерен чрез сумата на нетните необслужвани кредити и аванси, също продължи да намалява и остана изцяло покрит от капитала, превишаващ минималното регулаторно изискване. В края на първото шестмесечие на 2019 г. банковата система отчете печалба от 917 млн. лв., като съотношенията за въз­връщаемост на активите и на капитала възлязоха съответно на 1.69% и 12.97%. Процесът на консолидация на банковия сектор продължи, като през периода приключи процедурата по придобиване на „Сосиете женерал Екс­пресбанк“ АД („Експресбанк“) от „Банка ДСК“ ЕАД, а Управителният съвет на БНБ одобри прякото придобиване на „Банка Пиреос България“ АД от „Юробанк България“ АД.

През първите шест месеца на годината банките, финансовите институции, пла­тежните институции и дружествата за електронни пари, както и държавните и съдебните органи, които имат право на достъп по електронен път, са извър­шили 4522 хил. проверки (в т.ч. 3894 хил. проверки на физически лица и 628 хил. проверки на юридически лица), като средномесечно бяха извършвани 754 хил. проверки. През първите шест месеца на 2019 г. от органи и институции с право на достъп до информационната система на Регистъра са извършени общо проверки на 355 040 лица.

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във