Банкеръ Daily

Финансов дневник

Близо 119 млн. лева ще е бюджетът на БНБ за 2020 г.

Разходите за издръжка на БНБ за 2020 г. са определени на 118,375 млн. лева, което - в сравнение с бюджета за тази година, е увеличение с близо 6 млн. лева. Повече пари ще отидат за издръжка на паричното обращение, за външните услуги, като по-големи ще са разходите за персонала и за социална дейност. Това сочи изготвеният бюджет на централната банка, който е изпратен до парламента. Гуверньорът на БНБ Димитър Радев информира депутатите, че Управителният съвет на централната банка го е приел на 29 ноември и вече е обнародван в „Държавен вестник“.

Бюджетът на БНБ се финансира изцяло със собствени средства. Това осигурява финансовата независимост, необходима за изпълнение на основния мандат на БНБ да поддържа ценовата стабилност на националната парична единица, както и да провежда парична политика в съответствие с изискванията на Закона за БНБ.

Разходи за нови пари

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, са на стойност 34,787 млн. лв. и представляват 29.4% от общите разходи за издръжка на Банката, като спрямо 2019 г. намаляват с 0.2%.

При определянето на необходимото за 2020 г. количество банкноти и монети са взе­ти предвид увеличеното им търсене, подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти и поддържането на запаси от банкноти и разменни монети.

Разходите за нови банкноти са в размер на 15,974 млн. лв. и намаляват с 10.1% спрямо планираното за 2019 г. През тази година е планирано отпечатването на 153 млн. бр. банкноти от пет номинала, а през 2020 г. Банката планира отпечатването на 131 млн. бр. банкноти от пет номина­ла.

Разходите за производство на нови монети през 2020 г. са увеличени с 10.9% спрямо тези за 2019 г. и са в размер на 17,887 млн. лв., включително 2439 хил. лв. за отсичане на възпоменателни монети. Планираните за 2020 г. средства за производство на разменни монети са 15,448 млн. лв., или с 0.3% по­-малко спрямо бюджета на БНБ за 2019 г. по този показател. С оглед на потребностите от разменни монети за обслужване на наличнопа­ричното обращение през 2020 г. ще бъдат отсечени 200 млн. бр. разменни монети.

В изпълнение на емисионната дейност на БНБ за проектиране на нови емисии моне­ти през 2020 г. са предвидени 54 хил. лв., като спрямо 2019 г. се запазва нивото на ут­върдените средства.

Нови технологии и модернизация

Разходите за материали, услуги и амортизация по бюджета на Банката за 2020 г. са 39,313 млн. лв., или 33.2% от общия бюджет, и нарастват с 4.7% спрямо утвърдените средства в бюджета за 2019 г. Разходите за материали са 1130 хил. лв. и представляват 0.9% от всички разходи за издръжка на Банката. Най­-голям дял в тази група имат разходите за канцеларски материали – 306 хил. лв., за горива и резервни части за специализирания транспорт – 280 хил. лв., и за материални запаси – 190 хил. лв. Съществен разход в групата на външните услуги представляват разходите за або­наментна поддръжка на софтуерни продукти – 5408 хил. лв., които са с 8.1% повече спрямо 2019 г.

Планираните средства за извършване на текущи ремонти в сградите на БНБ са 1632 хил. лв. и са със 176 хил. лв., или с 12.1% повече от утвърдените за 2019 г. Предви­дени са разходи за строителни и ремонтни дейности, за ремонт на ВиК и на електри­ческата инсталация, за товаро­разтоварни работи и извозване на битови отпадъци и други.

Разходи за персонал

Разходите за персонал за 2020 г. са 35,973 млн. лв., като се увеличават с 3477 хил. лв., или с 10.7% спрямо утвърдените за 2019 г. средства и представляват 30.4% от общите разходи на Банката. Разходите за персонала включват разходи за списъчен състав, раз­ходи за провизии на задълженията към персонала по МСС 19 „Доходи на наети лица“ и разходи за несписъчен състав. Предвидени са средства за списъчния състав в размер на 34,658 млн. лв., които се уве­личават с 3360 хил. лв., или с 10.7% спрямо 2019-а.

На основание изложеното по-­горе и във връзка с предвиденото в бюджета за 2020 г. увеличение на средствата за възнаграждения на служителите с 10.4% средните общи месечни възнаграждения по групи персонал през 2020 г. се очаква да бъдат следните: „ръ­ководен персонал“ – 5777 лв., „специалисти“ – 2657 лв., и „поддържащ персонал“ – 1467 лв.

Във връзка с това месечните възнаграждения на членовете на управителния съвет се определят, както следва: 17 888 лв. за управителя, по 15 332 лв. за подуправителите и по 5 111 лв. за другите членове.

Изпълнение на бюджета

Изпълнението на бюджета за 2020 г. ще продължи да се основава на разпределението на разходите по разходни центрове, което дава големи възможности за възлагане на по-­широки отговорности и за мобилизиране на преобладаващата част от управленския екип на Банката при контрола и управлението на разходите. Едновременно с това БНБ прилага и ще продължи да прилага строги правила за текущ контрол и управление на разходите, с което се осигурява максимална ефективност при използването на мате­риалните и човешките ресурси.

При изпълнението на бюджета за 2020 г. Банката ще продължи да прилага добрите практики за осигуряване на ежедневна информация за изпълнение на бюджета, с което се дава надеждна, вярна и точна информация за целите на оперативното управление на разходите.

Дейността на Бюджетната комисия на БНБ е подпомагана в значителна степен от Основната банкова информационна система, чрез която се постигат по­добро плани­ране, оперативност, координация между разходните центрове и строг контрол при приемането, изпълнението и отчитането на бюджета. Тя позволява оперативно про­следяване на осъществените стопански и финансови операции във връзка с изпълнение­то на бюджета и съответствието им с действащите нормативни документи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във