Банкеръ Daily

Финансов дневник

Бюджетът влезе в кризата с 1,3 млрд. лева излишък

В условията на безпрецедентна и динамично променяща се ситуация и усилията за борба с разпространението на COVID-19 в целия свят, България предприе извънредни и неотложни мерки в редица направления, включително създаване на необходимите условия за ефективно функциониране на двата най-важни сектора при настоящата извънредна ситуация – здравеопазването и службите за сигурност. Набелязаха се и редица мерки в подкрепа за бизнеса и заетите, за да може да продължи икономиката да работи.

Бюджетното салдо по КФП към месец март 2020 г. по предварителни данни и оценки е положително в размер на 1 274,8 млн. лв.

Предвид обстоятелството, че въвеждането на извънредно положение в страната се случи преди броени дни, проявлението на фискалните ефекти е съпроводено с времеви лаг и се очаква да се отрази в данните за изпълнението на параметрите по консолидираната фискална програма (КФП) през следващите месеци. Данните към март 2020 г. все още не са повлияни от ефектите както в приходите, които ще се проявят в следващите месеци вследствие променената икономическа среда в България и света, така и от ефектите в разходите, свързани с насочването на допълнителен ресурс за изпълнение на набелязаните извънредни мерки, с изключение на най-незабавните от тях.

Основни параметри по КФП за първо тримесечие на 2020 г. на база на оперативни данни и оценки:

За месец март 2020 г. салдото по консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на 205,4 млн. лв.

Приходите и помощите по КФП към март 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 11 007,6 млн. лв., което е 23,5 % от годишния разчет. Спрямо март 2019 г. приходите по КФП нарастват със 149,5 млн. лв., което се дължи основно на постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват грантовете по програмите и фондовете на ЕС. По-ниско е изпълнението на приходите от корпоративни данъци във връзка с удължаване на сроковете за 2020 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на НС от 13 март 2020 година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към март 2020 г. са в размер на 9 732,8 млн. лв., което е 20,8 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП към март 2019 г. бяха в размер на 9 053,5 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, се дължи основно на по-високия размер на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), както и по-висок размер на капиталовите разходи, разходите за персонал, разходите за субсидии и др. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във