Банкеръ Daily

Финансов дневник

Бюджетът с 1.56 млрд. лв. излишък

Министерството на финансите прогнозира 1.56 млрд. лв. бюджетен излишък в края на юни. Въпреки това министерството пояснява, че бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към полугодието се влошава с 1.7 млрд. лв. спрямо същия период на 2019 година. Тогава превишението на приходите над разходите бе в размер на 3 22 млрд. лева.

Независимо от извънредните разходи, включително и финансирани чрез европейските програми, при обичайните разходи се наблюдава по-ниско усвояване, което е следствие от внимателното прецизиране, приоритизиране и пестеливо разходване на средства от бюджетните организации, казват от МФ.

От друга страна е важно да се отбележи, че продължава работата по строителството и изпълнението на големите инфраструктурни и инвестиционни проекти. Мярката за подкрепа на заетостта (известна като 60 на 40) се очаква да бъде предефинирана и разширена като обхват, като на този етап се предвижда тя да продължи да се прилага до края на месец септември. През втората половина на годината ще се приложи и заложеното в годишния разчет индексиране на пенсиите. Това ще намери израз в нарастване на разходите през втората половина на годината. Продължават и разходите във връзка с мерките за преодоляване на последиците от пандемията.

Към края на май приходите, помощите и даренията  са в размер на 17.63 млрд. лв. или 39,7 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година те намаляват номинално с 1.08 млрд. лева. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 1.45 млрд. лв., а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 367,2 млн. лв.

Министерството коментира, че забавянето в приходите се дължи от една страна на удължените до 30 юни вместо до края на април срокове за плащане на данъци и освен това на негативните ефекти върху постъпленията при повечето основни данъци и осигурителни вноски от въведените ограничения заради коронавируса.

Разходите възлизат на 16.323 млрд. лв., което е 34,1 % от годишните разчети. За сравнение разходите към май 2019 г. бяха в размер на 15.69 мрлд. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, се дължи основно на по-високия размер социални плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), по-високи капиталови разходи, разходи за персонал и други.

Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, се дължи основно на по-високия размер социални плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), по-високи капиталови разходи, разходи за персонал и други, уточняват от МФ. 

Размерът на фискалния резерв към 31.05.2020 г. е 10.2 млрд. лв., в т.ч. 9,7  млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки, както и 0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във