Банкеръ Daily

Финансов дневник

Бюджетът на ЕС за 2022 г. ще надскочи 300 млрд. евро

Европейската комисия публикува проектобюджета на Европейския съюз за 2022 година. Той е в размер на 167.8 милиарда евро, но бъде допълнен с близо 143.5 милиарда евро безвъзмездни средства по линия на инструмента NextGenerationEU. Приоритет ще имат разходите в областта на екологията и цифровите технологии, чиято цел е Европа да стане по-издръжлива и подготвена за бъдещето, съобщават от Брюксел.

Ето как ЕК си представя разпределянето на огромния ресурс: 


 • 118,4 милиарда евро безвъзмездни средства от NextGenerationEU по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за смекчаване на икономическите и социалните последици от коронавирусната пандемия и за повишаване на устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на икономиките и обществата в ЕС предвид предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход;

 • 53,0 милиарда евро за общата селскостопанска политика и 972 милиона евро за Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, за европейските земеделски стопани и рибари, но и за подобряване на издръжливостта на хранително-вкусовата промишленост и рибарството и за осигуряване на необходимите средства за управлението на кризи. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) може да получи допълнителни 5,7 милиарда евро от NextGenerationEU;

 • 36,5 милиарда евро за регионалното развитие и сближаване, подсилени с 10,8 милиарда евро от NextGenerationEU по линия на REACT-EU в подкрепа на реакцията при кризи и преодоляването на последиците от кризи;

 • 14,8 милиарда евро в подкрепа на нашите партньори и интереси по света, от които 12,5 милиарда евро по линия на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа (ИССРМС — Глобална Европа), и 1,6 милиарда евро за хуманитарна помощ (HUMA);

 • 13,1 милиарда евро за научни изследвания и иновации, от които 12,2 милиарда евро за водещата научноизследователска програма на Съюза „Хоризонт Европа“. За нея могат да бъдат отделени допълнителни 1,8 милиарда евро от инструмента NextGenerationEU;

 • 5,5 милиарда евро за европейски стратегически инвестиции, от които 1,2 милиарда евро за InvestEU за ключови приоритети (научни изследвания и иновации, двойния екологичен и цифров преход, сектора на здравеопазването и стратегическите технологии), 2,8 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа с цел подобряване на трансграничната инфраструктура и 1,2 милиарда евро за програмата „Цифрова Европа“ с цел оформяне на цифровото бъдеще на Съюза. За InvestEU могат да бъдат отделени допълнителни 1,8 милиарда евро от NextGenerationEU.

 • 4,7 милиарда евро за инвестиции в хората, социалното сближаване и ценностите, от които 3,4 милиарда евро по програма „Еразъм+“ за създаване на възможности за образование и мобилност на хората, 401 милиона евро за подкрепа на хората на изкуството и творците в цяла Европа и 250 милиона евро за утвърждаване на правосъдието, правата и ценностите;

 • 2,1 милиарда евро за разходи в областта на космическото пространство, най-вече за Европейската космическа програма, която ще обедини действията на Съюза в тази стратегическа област;

 • 1,9 милиарда евро за действия в областта на околната среда и климата, от които 708 милиона евро за програмата LIFE в подкрепа на смекчаването на изменението на климата и адаптирането към последиците от него, и 1,2 милиарда евро за Фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че екологичният преход е от полза за всички. За Фонда за справедлив преход могат да бъдат отделени допълнителни 4,3 милиарда евро от NextGenerationEU;

 • 1,9 милиарда евро за защита на нашите граници, от които 780 милиона евро за Фонда за интегрирано управление на границите (ФИУГ), и 758 милиона евро за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex);

 • 1,9 милиарда евро за подпомагане на държавите кандидатки и държавите потенциални кандидатки да изпълнят изискванията на процеса на присъединяване на Съюза, главно чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III);

 • 1,3 милиарда евро за разходи, свързани с миграцията, от които 1,1 милиарда евро за подкрепа на мигрантите и търсещите убежище в съответствие с нашите ценности и приоритети;

 • 1,2 милиарда евро за справяне с предизвикателствата в областта на отбраната и общата сигурност, от които 950 милиона евро в подкрепа на развитието на способностите и научните изследвания по линия на Европейския фонд за отбрана (ЕФО), както и 232 милиона евро в подкрепа на военната мобилност;

 • 905 милиона евро за гарантиране на функционирането на единния пазар, включително 584 милиона евро за програмата „Единен пазар“, и близо 200 милиона евро за работа в сферата на борбата с измамите, данъчното облагане и митниците;

 • 789 милиона евро за програмата в областта на здравеопазването EU4Health, за да се гарантира всеобхватен здравен отговор на нуждите на хората, както и 95 милиона евро за Механизма за гражданска защита на Съюза (rescEU), за да бъде възможно бързото разгръщане на оперативна помощ в случай на криза. За rescEU могат да бъдат отделени допълнителни 680 милиона евро от инструмента NextGenerationEU;

 • 600 милиона евро за сигурността, от които 227 милиона евро за фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), чрез който се подкрепя борбата с тероризма, радикализацията, организираната престъпност и киберпрестъпността.

Проектобюджетът на ЕС за 2022 г. включва разходите по линия на NextGenerationEU, които ще бъдат финансирани със заеми, взети на капиталовите пазари. Предстои Комисията да започне да набира средства, за да финансира възстановяването на Европа чрез инструмента.

"Днес предлагаме финансова подкрепа с безпрецедентни размери, за да се подсили възстановяването на Европа´ от здравната и икономическата криза. Ще помогнем на хората, предприятията и регионите, които са най-силно засегнати от пандемията. Ще инвестираме в издръжливостта на Европа и нейната модернизация чрез екологичния и цифровия преход. Нашите основни приоритети са Европа да поеме отново по своя курс, да се ускори възстановяването ѝ и да бъде подготвена за бъдещето", казва комисар Йоханес Хан, който отговаря за бюджета на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във