Банкеръ Daily

Финансов дневник

Бюджетът излиза на 885 млн. лв. излишък

Министерството на финансите очаква излишък по Консолидираната фискална програма в размер на 885 млн. лв. към края на август.  От МФ обясняват превишението на приходите над разходите с продължаващото "положително развитие при основните данъци и осигурителни вноски". Отчетено е, че за август данъчните приходи нарастват номинално с около 18 на сто (700 млн. лв.) спрямо същия месец на предходната година. За първите осем месеца на 2021 г. най-голям ръст спрямо същия период на предходната година се отчита при корпоративните данъци - с около 26 на сто, както и при данъка върху дивидентите и ликвидационните дялове на юридическите лица - с над 55 на сто. Според министерството за това "допринася и кампанията на НАП за проверки в дружества с големи касови наличности".

Приходите, помощите и даренията по КФП за първите осем месеца на 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 33.54 млрд. лв., като спрямо същия период на 2020 г. се отбелязва ръст от близо 4.7 млрд. лева. Данъчните и неданъчните приходи нарастват с 4.9 млрд. лв., докато постъпленията от помощи намаляват с 0.2 млрд. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма към август 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 32. 655 млрд. лв., което е 62,2 % от годишния разчет. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2020 г. бяха в размер на 27.203 млрд. лева.

"Значителният ръст на разходите към август 2021 г. спрямо същия период на предходната година е свързан, от една страна, с по-ниската база през 2020 г., когато през първото полугодие има отчетени значително по-малки по размер разходи за борба с пандемията от COVID-19, докато за първите осем месеца на 2021 г. тези разходи са съществени, и от друга страна – на политиката по доходите, политиките в социалната сфера и по-високите разходи за администрацията, заложени в Бюджет 2021", посочват от Министерството на финансите.

Разгледани по икономически елементи, най-значително нарастване се отчита при социалните и здравноосигурителните разходи. В частта на разходите за пенсии са изразходени близо 845 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от януари до август. Наред с това, влияние върху разходите за пенсии оказва и увеличението на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, на максималния размер на пенсията от началото на годината, базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 г., както и увеличението от месец юли 2021 година.

В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна епидемична обстановка:  разходи за медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на персонала на първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в размер на 360 лв. и на санитари в размер на 120 лв., и други.

Принос за нарастване на разходите за субсидии за нефинансови предприятия имат плащанията по мярката „60/40“, мярката „80/20“, мярката „Запази ме“, мярката „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“, администрирана от НАП, и други, отчитат още от финансовото министерство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във