Банкеръ Daily

Финансов дневник

Бюджетното салдо за първото тримесечие е положително

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма на касова основа за първото тримесечие на 2022 г. е положително в размер на 298 млн. лв. (0,2 % от прогнозния БВП). То се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 344,7 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 46,7 млн. лева.  Това съобщава Министерството  на финансите.

Приходите, помощите и даренията 

по КФП за първото тримесечие са за 12.38 млрд. лв. или 21,6 % от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 1.03 млрд. лв. (9,1 %) спрямо отчетените към март 2021-а. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 1.25 млрд. лв., докато постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) намаляват с 222.9 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на миналата година.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, включително приходите от осигурителни вноски, възлиза на 9.87 млрд. лв., което представлява 21.9 % от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 1.04 млрд. лв. (11,8 %) спрямо отчетените за същия период година по-рано, като формират 79,7 % от общите постъпления по КФП за периода.

Приходите от преки данъци са в размер на 1.25 млрд. лв. или 13,6 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са 5.19 млрд. лв. (24,6 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 3.81 млрд. лв. (25,8 % от планираните), от акцизи възлизат на 1.26 млрд. лв. (21,4 % от разчета), а тези от мита - са 100.2 млн. лв. (33,1 % спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (включително имуществени и други данъци по Закон за корпоративното подоходно облагане) са в размер на 388.8 млн. лв. или 28,2 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 3.05 млрд. лв., което представлява 22,8 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са за 2.03 млрд. лв., което представлява 28,5 % от годишните разчети и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 480.9 млн. лева.

Разходите по КФП

(включително вноската на България в бюджета на ЕС) за първото тримесечие на тази година възлизат на 12.08  млрд. лв., което е 19,1 % от годишните разчети. За сравнение плащанията по КФП към март 2021 г. бяха в размер на 11.98 млрд. лева.

Нелихвените разходи са 11.35 млрд. лв., което представлява 18,7 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 10.60 млрд. лева. Капиталовите разходи (включително нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 736.8 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 6.6 млн. лева. Лихвените плащания са за 335.6 млн. лв. (50,5 % от планираните за 2022 година).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към края на март от централния бюджет, възлиза на 401.8 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

Размерът на фискалния резерв 

към края на март е 7.5 млрд. лв., в т.ч. 6.9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0.6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във