Банкеръ Daily

Финансов дневник

Бюджетното салдо е на плюс 882.5 млн. лв. в края на април

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет бюджетното салдо по консолидираната фискална програма /КФП/ на касова основа към април е положително в размер на 882.5 млн. лв. (0.6 % от прогнозния БВП), отчетоха от Министерството на финансите. То се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 678.9 млн. лв. и по европейските средства в размер на 203.7 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията

по КФП към април са в размер на 17.79 млрд. лв. или 31.1 % от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 1.08 млрд. лв. (6.4 %) спрямо отчетените за същия месец на 2021-а. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 1.04 млрд. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 40.9 млн. лв. спрямо април миналата година.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, включително приходите от осигурителни вноски, възлиза на 14.02 млрд. лв., което представлява 31.1% от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 1.33 млрд. лв. (10.4%) спрямо същия период година по-рано, като формират 78.8 % от общите постъпления по КФП за периода.

Приходите от преки данъци са в размер на 2.28 млрд. лв. или 24.8 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци саза 6.95 млрд. лв. (33% от разчетите за годината), като приходите от ДДС са 5.05 млрд. лв. (34.2 % от планираните), от акцизи възлизат на 1.73 млрд. лв. (29.3 % от разчета), а тези от мита са в размер на 143.4 млн. лв. (47.3 % спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (включително имуществени и други данъци по Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) са 649.4 млн. лв. или 47.1 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 4.15 млрд. лв., което представлява 31% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 2.88 млрд. лв и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са 887.9 млн. лева.

Разходите по КФП

(включва вноската на България в бюджета на ЕС) към април възлизат на 16.91  млрд. лв., което е 26.8 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към април 2021 г. бяха на стойност 16.54 млрд. лева.

Нелихвените разходи са в размер на 16.03 млрд. лв., което представлява 26.5 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са за 15.05 млрд. лева. Капиталовите разходи (включително нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 969.8 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 8.3 млн. лева. Лихвените плащания са на стойност 340.9 млн. лв. (51.3 % от планираните за 2022 година).

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена  към края на април от централния бюджет, възлиза на 534.9 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Евросъюза.

Размерът на

фискалния резерв е 9.4 млрд. лв.,

в т.ч. 8.3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1.1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във