Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Безлихвените заеми надхвърлиха 53 млн. лева

Дават пари и на клиенти със запори, но първо се погасяват задълженията

София Касидова

По последни данни (от 24 юли 2020-а) сумата на одобрените безлихвени заеми надхвърля  53 млн. лева.  Интересът към тях все повече се засилва. Става дума  за гаранционната програма за подпомагане на работещите, ползващи  неплатен отпуск, както и за самоосигуряващите се лица, засегнати от пандемията от COVID-19.

 

„Към момента по тази антикризисна мярка са одобрени безлихвени заеми за над 53 милиона лева“, съобщи съветникът по стратегическо развитие на ББР София Касидова. Тя оценява програмата като успешна, а успехът до голяма степен зависи от реактивността на търговските банки, от  тяхното бързо и оперативно съдействие на нуждаещите се от финансово подпомагане.

„Общинска банка и БАКБ, положиха големи усилия и успяха за броени дни да пренастроят системите си и да въведат първи необходимата документация за работа както по програмата за гражданите, така и по тази за бизнеса“, подчерта Касидова.

Безлихвени заеми за физически лица

отпускат Алианц банк, Банка ДСК, Инвестбанк, ОББ, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Райфайзенбанк, Търговска банка Д, Централна кооперативна банка и УниКредит Булбанк.

Интернешънъл Асет Банк и Общинска банка първи усвоиха определения финансов  ресурс по програмата и не приемат нови искания за заеми.

Към момента са постъпили над 21 000 искания за безлихвено кредитиране, като половината от тях са одобрени. Средният им размер е около 4000 лв. -

близо до тавана от 4500 лева.

"Две трети от получателите са лица, които са наети на  трудов договор, но  в момента са прекъснали своето трудово правоотношение, а останалата една трета са самоосигуряващи се лица", обобщи София Касидова.

Максималният срок за погасяване на заемите е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Те са

освободени от такси, комисиони и неустойки.

Въпросите на наши читатели обаче се увеличават. "Какво става, ако изпитам затруднения с погасяването на заема?", пита един от тях.

Кредитите са безлихвени и с гратисен период, но ако кредитополучателят има проблем с плащането по вноските или въобще спре да плаща, тогава кредитът става изискуем и дори се прилага  наказателна лихва. В крайна сметка се изисква всеки кредит да е редовен и да се връща в определения срок, за да продължи да е безлихвен. Всеки, който има нужда от такъв безлихвен кредит,

трябва да си направи добре сметката,

преди да го изтегли, предупреждават икономистите.

"Може ли едноличен търговец да кандидатства за безлихвено кредитиране?", питат граждани.

Отговорът на ББР е: „Да. Важно е да се знае, че искащия финансиране  трябва да е в невъзможност да извършва стопанска дейност като търговец чрез предприятието си поради епидемията”.

Това правило се прилага съответно и при собственици или съдружници в търговски дружества и при физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества; лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Оказва се, че и

пенсионер може да кандидатства 

за безлихвено кредитиране - без значение дали все още работи на трудов договор.

Проблем е, когато банката откаже кредита, защото работодателят на искащия кредита не е бил изряден с плащането на осигуровките му. Кредитоискателят може да кандидатства отново - в същата или в друга банка партньор по Програмата, след като задълженията към НОИ бъдат уредени.

В програмата пише, че не се дължат такси и комисиони за отпускане на кредита. 

"Но защо търговската банка ми наложи  такси?", питат читатели.

„Не се дължат такси за разглеждането и за отпускането на кредита, за неговото управление и погасяване, включително няма такса, ако решите да го погасите предсрочно. Всяка търговска банка има различни по размер такси за разкриване и управление на сметки, които не се покриват от Програмата”, отговарят от ББР.

Друг въпрос е свързан с казуса дали може да се кандидатсва, ако

лицето получава страничен доход от наем,

но е в неплатен отпуск заради пандемията.

Отговорът е „Да!"

За банката, пред която кандидатствате, е определяща невъзможността да извършвате трудова дейност и да получавате възнаграждения за нея. Доходът от наем не е доход от трудова дейност и не пречи на възможността за кандидатстване.

Изненадващо, но

изрядното кредитно досие не е неизменно изискване

за кандидатстване. Поради налаганите им строги нормативни изисквания, търговските банки могат да вземат предвид кредитната история и платежното поведение на конкретния кандидат преди началото на кризата с COVID-19 и да му предложат друг размер на кредита - по-малък от 4500 лева, но не по-малък от 1500 лева.

Ако лицето има просрочия по друг заем, дори и запори на лични сметки в банката, то също може да  кандидатства. Но в случай на запор за лични задължения, трябва да се декларира пред банката съгласие със средства от кредита да бъдат погасени личните задължения по наложения запор.

Не може да се кандидатства за безлихвен кредит,

ако лицето е било в неплатен отпуск, но се е върнало на работа.

Според изискванията, към момента на кандидатстване то трябва да е в неплатен отпуск или да е прекъснало дейността си  като самоосигуряващо се лице.

Ще може да вземе заеми и лице, което е на срочен трудов договор, на трудов договор с изпитателен срок или на трудов договор на непълен работен ден. Условията са то да не е в неплатен отпуск, да не се възползва от друга правителствена мярка, свързана с пандемията COVID-19, и да декларира връщане на работа в същата компания.

За хората, които смятат да търсят банките, предлагащи безлихвени заеми, е

препоръчително да прочетат внимателно условията,

при които се предлагат тези заеми, предупреждават банкери.

Ако са безработни и регистрирани на борсата, ако са имали лоша кредитна история (примерно към 1 март да са имали просрочия над 90 дни по вноски за заеми) - трябва да се внимава. Защото веднъж стигнали до банките, там предлагат и „алтернативни схеми”. Само и само да не връщат клиента с празни ръце - нисколихвени  заеми, обединяване на заеми, нови услуги.

Както казваше един стар банкер "Когато ти дават, внимавай повече, отколкото, когато ти даваш..."

Facebook logo
Бъдете с нас и във