Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БЕЗ НОВИ МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ДО 2009 ГОДИНА

Експерт-счетоводителите могат да поемат глътка въздух, след като в края на юли бордът по Международни счетоводни стандарти (МСС) в Лондон разпрати официално съобщение, че до 2009 г. няма да издава нови стандарти, чието прилагане е задължително. Причината за това са напредналите процеси на уеднаквяване на МСС, по които работят експерт-счетоводителите в почти цял свят с тези, по които се съставят балансите и отчетите в САЩ. Прогнозите са, че от 2010 г. в цял свят ще се прилагат единни МСС, което ще е малка революция в областта на счетоводство и ще улесни изключително много развитието на глобалния бизнес, тъй като всички отчети на компаниите ще се съставят по едни и същи правила и потенциалните инвеститори ще могат по-лесно да ги анализират. Очакванията са, че уеднаквяването на стандартите ще стимулира развитието на търговията с акции, облигации и деривативи и ще доведе до ръст на инвестициите във финансовия и в производствения сектор, а оттам и до ръст на икономиката в световен мащаб.
В момента действат 31 международни счетоводни стандарта - последният издаден е за счетоводното отчитане в земеделието. Освен тях експерт-счетоводителите задължително прилагат и шест международни стандарта за финансово отчитане. Тенденцията е в рамките на няколко години всички МСС да бъдат заменени с международни стандарти за финансово отчитане. Те до голяма степен ще покриват основните положения в сега действащите МСС, но ще внасят и някои допълнения и уточнения в тях. Нови стандарти, както вече бе казано, през следващите две години, няма да има. Така че експерт-счетоводителите ще могат да се съсредоточат върху работата си по прилагането на действащите в момента МСС. В България те са задължителни за всички публични дружества, регистрирани на борсата, както и за всички финансови компании - банки, застрахователни и пенсионно осигурителни дружества. По тях задължително се изготвят отчетите и на фирми с годишни приходи над 13 млн. лв. и с персонал над 250 човека. От прилагането на МСС са освободени единствено едноличните търговци, дружествата с нестопанска цел и малките и средни предприятия.
В момента повечето компании в България, които са длъжни да прилагат МСС на практика изготвят два годишни счетоводни отчета - един по международните и втори по Националните счетоводни стандарти. Причината е, че повечето всички публични дружества се подчиняват на специални регулаторни органи - на БНБ и на Комисията по финансов надзор. Въпросните надзорни институции почти всяка година коригират различни наредби, засягащи операциите на банките, инвестиционните посредници, застрахователите и пенсионните компании, които пък налагат промени в счетоводното им отчитане. Тези промени понякога са несъвместими с Международните счетоводни стандарти, затова се налага изготвянето на два отчета, по които обикновено има разлики във финансовите резултати.
Последният подобен случай бе през 2005 г., когато БНБ увеличи размера на провизиите за нередовно обслужвани потребителски и ипотечни кредити с цел да ограничи отчетения ръст на просрочията при тези заеми. Веднага след влизането на тази мярка в сила експерт-счетоводителите предупредиха, че по-високите провизии не могат да бъдат отчетени по МСС и банките ще бъдат принудени да изготвят два годишни счетоводни отчета, като при институциите, отпуснали голямо количество потребителски и ипотечни заеми, ще се появят различия в печалбата по националните и по Международните счетоводни стандарти. Това наистина се случи, но нямаше някакви сериозни последствия, тъй като данъчните власти приеха облагането да бъде направено върху печалбата, отчетена по Националните счетоводни стандарти. Някои експерт-счетоводители смятат, че пълното уеднаквяване на националните стандарти с МСС ще отнеме още няколко години, тъй като зависи и от някои промени в нормативната уредба за счетоводната дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във