Банкеръ Daily

Финансов дневник

ББР отчита успешно развитие за деветте месеца на 2017 г.

Към 30 септември Българска банка за развитие отчита нетен финансов резултат преди данъци и на индивидуална база в размер на 25,254 хил. лева. Нетният доход преди обезценка достига 33,615 хил. лева, с което отбелязва ръст от 15% на годишна база. Заделените през деветте месеца допълнителни обезценки срещу поет риск са в размер на 10,158 хил. лева. Оперативните разходи са с 16% под бюджетираните, като икономии се отчитат по всички контролирани подбюджети.

Балансовото число на банката към 30 септември  достига 2,197,055 хил. лева. Ключовото и заложено като цел в стратегията на банката съотношение на индиректното и мандатно кредитиране към директни кредити бележи съществено подобрение, достигайки 49:51, при 40:60 към 31 декември 2016 г.

Привлечените от международни финансови институции средства достигат 749,186 хил. лева. С подписването на договора за финансиране с Китайската Ексим банка (28.09.2017 г.) годишният план на ББР по тази балансова позиция е на практика изпълнен.

Особено интензивно се развива програмата за разширяване на индиректното кредитиране, в която партньор на ББР е ЕИБ (План „Юнкер“). След като бяха одобрени първите 10 банки партньори, предстои фактическото стартиране на кредитния процес.

От позицията на стабилни финансови показатели банката уверено изпълнява проектите си по внедряване на Международния стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9, както и цялостното развитие на институцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във