Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Базовите банкови услуги поевтиняват

От 1 август влязоха в сила промени в банковите такси. Българската народна банка сложи таван на комисионите за базови услуги в клоновете на банките, но разреши по-високи цени на други такси. Банките трябва да намалят надбавките, които начисляват за теглене от банкомат, за разкриване на сметка или за плащане с дебитна карта.

Промените изискват  да се намали таксата за откриване на разплащателна сметка. То  ще струва максимум 1.79 лв., а до началото на август за тази услуга можеха да ни оскубят с такса до  2.16 лева. Но често се използваха различни хватки и таксата понякога стигаше и 2.50 лева.  Ако към сметката има и дебитна карта, таванът на  таксата вече слиза  от 1.92 на 1.32 лева.

Това "подрязване на крилете" на банките за някои базови услуги обаче няма да им се отрази фатално. Това е така, защото в същото време обслужването на разплащателна сметка например поскъпва.

По-скъпо вече е и тегленето на пари в брой от сметката в офиса на банката, тъй като средната такса за суми до 1000 лв. нарасна от 89 стотинки до 1.02 лева. Поскъпва  и тегленето на пари с дебитна карта от банкомат на друга банка.

При какви условия и ред се откриват платежни сметки, да се изпълняват платежни операции и да се използват платежни инструменти е регламентирано в Наредба №3 на БНБ, която бе приета от управителния съвет на Централната банка през април. В подзаконовия нормативен акт се урежда откриването и воденето на платежни сметки, изискванията към изпълнението на платежни операции и коригиращи преводи, изискванията към изпълнението на платежни операции чрез платежни и предплатени карти, изчисляването и прилагането на приемливи такси за услугите по платежна сметка за основни операции. В нея са извършени необходимият преглед и актуализация на разпоредбите в съответствие с новия  Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), в сила от 6 март 2018 г., и Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар.

Освен това новата Наредба №3 на БНБ въвежда изисквания към доставчиците на платежни услуги, свързани с  управлението на операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността при предоставянето на платежни услуги, и докладването на значими инциденти. С документа се определя и националният списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка, функционирането на интернет страници за съпоставяне на таксите, с формата и съдържанието на документа с информация за таксите и отчета за таксите. Тези разпоредби произтичат от изискванията на новия ЗПУПС, както и от насоки на Европейския банков орган и делегирани регламенти и регламенти за изпълнение на Европейската комисия, издадени в края на 2017 г. и началото на 2018 година.

Според европейските изисквания всяка година Централната банка е задължена да публикува анализ на средните цени на банковите такси. Банките трябва да съобразят своите банкови такси със средните цени, определени от Централната банка.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във