Банкеръ Daily

Класация на "БАНКЕРЪ" на най-добрите банки в края на второто тримесечие на 2021 г.:

Банковото възстановяване тече с пълна сила


Одитираните отчети на банките към полугодието показаха, че възстановяването в сектора тече с пълна сила. В края на юни банковата печалба нараства с почти 28% на годишна база - от 515 на 619 млн. лева. За доброто състояние на сектора свидетелства и брутният кредитен портфейл на банковата система, който през второто тримесечие е набъбнал с 1.0 млрд. лв. (1.4%) до 71.5 млрд. лева. Депозитите в банките също следват възходящия тренд, достигайки 109.4 млрд. лева. Още при публикуването на данните от БНБ обаче предупредихме, че е твърде рано да се отваря шампанското. Четвъртата вълна на пандемията носи със себе си следващата доза несигурност. Призивът ни към банкерите бе с натрупаната печалба да оптимизират буферите си, в случай че ситуацията в страната се влоши дотолкова, че им се наложи покриват загуби заради забавяне на икономическата активност.


Общата ситуация в сектора се вижда и когато съпоставим отчетите на отделните банки. Показателите, които "БАНКЕРЪ" ползва от 28 г., за да класира най-добре работещите банки в България на всеки три месеца са:

1. Общо активи: Размерът на активите за всяка една банка е важен показател, защото обикновено той предполага по-широк икономически обхват и често по-разнообразен поток от приходи. Това разнообразие само по себе си може да помогне на банката за смекчаване на вредните ефекти от непредвидени събития, каквото бе пандемията. Точно в този момент влиянието на банките в различни индустрии се явява ключово, защото възстановяването в различните сектори се случва с различно темпо, а има и такива, които растат по време на кризата - например ИТ индустрията, онлайн търговците и куриерските фирми, докато колегите им от туризма са на колене. Освен това по-големите банки имат достъп до по-големи пазари, които имат по-добри перспективи за растеж.

2. Собствен капитал: Естеството на банковия бизнес налага поддържането на адекватни нива на собствения капитал. Той е от решаващо значение за здравето както на самата банка, така и на финансовата система като цяло. Неслучайно този показател е следен зорко и от Европа, която изисква банките да заделят достатъчен капитал за покриване на неочаквани загуби и да поддържат платежоспособност по време на криза. Основен принцип е, че размерът на изисквания капитал зависи от риска, който се приписва на активите на определена банка. 

3. Печалба: Опитните банкери казват, че печалбата е първата защитна линия срещу влошаване на кредитния портфейл и обезценката на активите. Неслучайно БНБ разпореди през 2020 г. и 2021 г. банките да капитализират цялата си печалба. Смисълът на тази операция е, да се даде допълнителна сигурност както на банките, така и на техните клиенти. Тъй като би могло в някакъв момент много кредитополучатели внезапно да се окажат неспособни да изплатят своите заеми или пък някои от инвестициите на банката да изгубят стойност. При това положение банката ще реализира загуба и ако няма създаден капиталов буфер, тя може дори да фалира. Което се е случвало много пъти в България. Но, ако има стабилна капиталова база, банката ще я използва, за да покрие загубата и да продължи да функционира и обслужва своите клиенти. И в известен смисъл ще се "ваксинира" срещу влошаване на кредитния портфейл и обезценката на активите.

4. Възвръщаемост на активите: Коефициентът на възвръщаемост на активите, известен също като ROA, е най-често използваният показател за рентабилност на банките. Простичкото обяснение е, че той измерва колко ефективно една банка може да управлява активите си, за да генерира печалба. Исторически погледнато, съотношението от 1% или повече дава оценка за добро управление. Но трябва да се има предвид, че при по-големите банки има тенденция това съотношение да е по-ниско.

5. Възвръщаемост на собствения капитал: Друго съотношение, което си заслужава да се разгледа, е възвръщаемост на собствения капитал или ROE. Това съотношение обикновено се използва от акционерите като мярка за възвръщаемост на техните инвестиции. Показателят отчита размера на дохода на банката, който се връща като собствен капитал. За разлика от ROA, коефициентът ROE е по-висок при по-големите банки.

6. Ефективност: Един от ключовите показатели за мениджмънта на кредитните институции е ефективното им управление. Този показател е и добър ориентир за клиентите и за техните решения къде да държат парите си на съхранение. Анализаторите измерват краткосрочните или текущите резултати на компанията, използвайки Коефициентът на ефективност

От едната страна стоят активите, от друга пасивите на финансовата институция, като се вземат предвид и текущите операции. Този показател всъщност е изключително важен, тъй като подобряването му обикновено води и до по-добра рентабилност.

Към 30 юни 2021 г. в банковия сектор на България оперират 25 банки, като 7 от тях са клонове на чуждестранни кредитни институции. 

През 2021 г. към българския банков сектор се присъедини Бигбанк АС – Клон България. Кредитната институция е базирана в Талин, Естония и освен в България има клонове и в Литва, Латвия, Естония, Финландия и Швеция. 

Делът на петте най-големите банки според общите активи на банковата система възлиза на 66.57% към 30 юни 2021 година. 

Общо активите на банковата система към 30 юни 2021 г. възлизат на 128 млрд. лв., като отбелязват ръст от 0.87% спрямо 31 март 2021-а. На базата на активите им към 30 юни 2021 г. първите 10 банки концентрират 87.57% от общо активите на банковата система.

На челна позиция продължава да бъде УниКредит Булбанк АД

с активи в размер на 24.5 млрд. лева или 19.07% пазарен дял, като бележи спад от 1.30% в активите спрямо 31 март 2021-а. Банка ДСК ЕАД остава на втора позиция с 18.32% пазарен дял и ръст от 1.16% спрямо предходното тримесечие. На трета позиция е Обединена Българска Банка АД, която запазва мястото си от 31 март 2021 г., с пазарен дял от 10.58% и ръст в активите от 3.99% спрямо 31 март 2021-а. Четвърта и пета позиция, без промяна спрямо края на предходното тримесечие, се заемат съответно от Юробанк България АД и Първа Инвестиционна Банка АД.

Нетните активи на банките към 30 юни 2021 г. възлизат на 16 млрд. лв., като бележат ръст от 2.58% спрямо 31 март 2021 г.

Лидерското си място позиция по този показател запазва Банка ДСК ЕАД

като към 30 юни 2021 г. нетните й активи бележат покачване от 4.05% спрямо 31 март 2021-а. Увеличение от 2.57% в нетните активи регистрира УниКредит Булбанк АД към 30 юни 2021 г. и остава на второ място по този показател. Няма промяна в класацията и при Юробанк България АД, която заема трета позиция по нетни активи към 30 юни 2021 г., отчитайки ръст от 2.71% спрямо 31 март 2021-а. Българска Банка за Развитие АД продължава да заема четвърта позиция, въпреки че отчита намаление в нетните си активи от 5.93% спрямо 31 март 2021 година. Обединена Българска Банка АД заема пета позиция, като регистрира увеличение на нетните активи от 2.39% спрямо 31 март 2021 година.

Нетната печалба на банковата система се увеличава с 27.84% до 659 млн. лв. през първото шестмесечие на 2021 г., спрямо 515 млн. лв. за същия период през 2020-а.  

Банка ДСК ЕАД е на първа позиция

с печалба от 224 млн. лв. или 34.05% дял от печалбите в сектора

за първите шест месеца на 2021 г., отчитайки 65.35% ръст спрямо същия период на предходната година, когато кредитната институция е отчела печалба от 136 млн.лева. 

УниКредит Булбанк АД застава на втора позиция по дял на печалбата в сектора, а именно 28.37%, отчитайки ръст от 27.54% спрямо същия период на 2020-а. 

Юробанк България АД регистрира печалба от 84 млн. лв. за периода или 11.13% ръст, като запазва третата си позиция с 12.80% дял в печалбите на сектора към 30 юни 2021 година. 

Обединена Българска Банка АД е на четвърта позиция с печалба от 73 млн. лв. като отбелязва значително увеличение в резултата, спрямо същия период на 2020 г, когато е отчела печалба от 23 млн. лева. 

Петата позиция заема Райфайзенбанк (България) ЕАД с печалба от 52 млн. лв. за първата половина на 2021 г., като  регистрира увеличение от близо 38 млн. лв. спрямо същия период на 2020-а.

Възвръщаемостта на активите,  (изчислена на база Нетна печалба / Общо активи) възлиза на 0.51% общо за банковата система през първите шест месеца на 2021 година. 

По този показател БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България, запазва първата си позиция с 2.12%, отбелязвайки ръст спрямо предходната година, когато възвращаемостта на активите й е била 1.40%. Банка ДСК ЕАД застава на второ място с 0.95% възвръщаемост на активите през първата половина на 2021-а. На трета позиция е Уникредит Булбанк АД с 0.76%,на четвърта - Ти Би Ай Банк ЕАД с 0.69%, и на пета с 0.64% - Юробанк България АД.

Възвръщаемостта на собствения капитал,  (изчислена на база Нетна печалба / Собствен капитал, като класацията не включва клоновете на чуждестранни банки), се увеличава до 4.01% за първото шестмесечие на 2021 г. спрямо 3.45% за същия период на 2020 година.

С най-висока възвръщаемост на собствения капитал

през този период е Интернешънъл Асет Банк АД със 7.31%, а на второ място Банка ДСК ЕАД с 6.59%, следвани от Уникредит Булбанк АД с 5.75%, Алианц Банк България АД с 5.30% и ПроКредит Банк (България) ЕАД с 5.17%.

Показателят за ефективност (изчислен на база на съотношението между административните разходи и общо нетен оперативен доход) отчита

спад в ефективността от 38.60% за първата половина на 2020 г. до 38.93% за шестмесечието на 2021 година. 

На челната позиция по този показател е Банка ДСК ЕАД с ниво от 29.51% спрямо 33.96% за първите шест месеца на 2020 година. УниКредит Булбанк АД отчита понижение на ефективността до 30.16% спрямо 28.05% за същия период през 2020 и заема втората позиция. На трето място е Юробанк България АД, която също отчита понижение на ефективността - 34.50% през първите шест месеца на 2021 г. спрямо 32.84% за същия период на 2020-а. Следва Българска банка за развитие АД, която отбелязва понижение на ефективността – 36.42%, спрямо 29.24% за първите шест месеца на 2020-а. На пета позиция е Алианц Банк България АД, която също отчита спад на показателя за ефективност.

 

Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Атанас Ненов, Мениджър, Консултантски услуги, Илиан Бонев, Асистент, Консултантски услуги и Павел Пирински, Директор, Одиторски услуги. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във