Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банковите ни сметки и сейфове лесно излизат наяве след смъртта

Регистърът на банковите сметки и сейфове в Българската народна банка (БНБ) започна да функционира от януари 2017. Въпреки, че съществува от няколко години, тази информационна система  все още  остава недобре позната. 

Анализатори от Moitepari.bg обобщават, какво точно може  да се разбере  от този регистър на Централната банка. На първо място  регистърът съдържа централизирана информация, подавана от банките и в него може да бъде намерена следната информация - кой е титуляр на сметка, има ли  упълномощени лица от титуляра, какъв е  номерът на сметката, какъв е видът й, в каква валута е, коя е датата на откриване и тази на закриване, има ли данни за наличие на запор, а също и дата за налагане и вдигане на запора.

Редът за получаване на информация и подаване на информация към регистъра е уреден в Наредба № 12 на БНБ.

"Регистърът за банкови сметки функционира на принципа на регистъра за кредитна задлъжнялост", обясняват експертите.  Приликата е, че банките подават информация за сметките към него. Също така, както и в централен кредитен регистър БНБ няма правото да прави промени, относно несъответствия в информацията. При наличие на такива е необходимо лицето или фирмата да се обърнат към банката, подала тази информация с искане за отстраняване на несъответствието. 

За какво обаче може да ни послужи регистърът? Това е централизирано място за банковите сметки, което на практика е особено полезено в случаите, при които наследниците на починало лице не знаят дали то е имало сметка и ако е имало, в коя банка е тя. Преди създаването на този регистър се налагаше наследниците да обхождат банките с необходимата документация, което не беше никак лесна задача. Регистърът улеснява значително установяването на банката, в която лицето е имало открити сметки. Необходимо е да се уточни обаче, че регистърът  не поддържа информация за салдата по тези сметки, тъй като това се смята  за банкова тайна по реда на чл.62 (2) от ЗКИ. Банковата тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките. Банкова тайна е например наличната сума по сметката, както и операциите, които са извършвани с нея. Не представлява банкова тайна, обаче, номера на сметката. Информация, определена като банковата тайна може да бъде разкривана от съдът, прокуратурата, следствието, НАП, МВР, ГДБОП, ДАНС, КОНПИ, частните съдебни изпълнители и други.

Централизираният регистър на банковите сметки е от полза и при изпълнителни дела. Чрез информацията в него съдебният изпълнител установява конкретно в кои банки длъжникът има сметки и сейфове и изпраща запорно съобщение към конкретната банка. Подаваната информация към регистъра за запори по банкови сметки се свежда само до датата на налагане и датата на вдигане на запор. В информационната система няма информация за видовете запори и друга информация, освен датата на налагане и вдигане на запор.

Информацията от  регистъра може да бъде в помощ и на онези, които са открили сметки преди много години и са забравили точно в коя банка е тя. Съдържащата се информация в БНБ ще помогне за решаване на този казус.

Информацията, съдържаща се в регистъра е актуална, тъй като банките имат ангажимент да подават ежеседмично информация към него. 

Всяко лице може да получи информация, относно съдържащите се за него данни в регистъра като титуляр на банкова сметка, наемател на сейф или упълномощено лице.  Информация от регистъра могат да получават и наследници на починали лица. Информацията се предоставя безплатно на физически лица в 14-дневен срок, а в останалите случаи – срещу заплащане на такса, определена от наредбата. 

Правото за получаване на достъп до информацията се реализира чрез писмено заявление до БНБ. В него е необходимо да се посочат данни от документа за самоличност и по какъв начин заявителят желае да му бъде предоставена информацията - лично или по пощата. Заявлението се подава лично или от негов представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, което се прилага към заявлението. 

Наследници на починало лице могат да получат информация от РБСС чрез попълване на искане за наследници. В случай, че заявителите наследници са повече от три лица, данните на останалите заявители наследници се попълват на второ искане с данните за същото починало лице. Искането може да се подаде и от един от наследниците. Документите се подават в деловодството на БНБ или по пощата. Към искането за наследници е нужно да се приложат следните документи - копие от удостоверение за наследници за удостоверяване на правото за получаване на справка за починалото лице; копие от удостоверение за раждане, когато наследникът е малолетно или непълнолетно лице; копие от удостоверение за настойник, когато наследникът е малолетно или непълнолетно лице; документ за платена такса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във