Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банковият сектор регистрира 918 млн. лв. печалба към полугодието

Активите на банковата система в края на юни възлизат на 108.6 млрд. лв., като през второто тримесечие на 2019 г. нарастват с 0.3% (332 млн. лв.), показва статистиката на БНБ, публикувана в сряда. Данните показват увеличение на балансовата сума на кредитите и авансите - с 2.9% или 2.0 млрд. лв.), както и на портфейлите с ценни книжа - с 3.4% (454 млн. лв.), като основният принос е на дълговите ценни книжа). Растеж отбелязват инвестициите в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия и материалните активи, уточнява Централната банка.

Общият размер на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане намалява (с 2.3 млрд. лв., 11.1%) и в края тримесечието заема 16.6% от общите активи. Отношението на ликвидно покритие към 30 юни 2019 г. е 260.6% (при 289.1% в края на март). В края на отчетния месец ликвидният буфер е 27.8 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 10.7 млрд. лв.

Печалбата на банковата система за първата половина на 2019 г. възлиза на 918 млн. лв. и е със 117 млн. лв. (14.6%) по-голяма, отколкото през същия период на миналата година.

Статистиката на БНБ показва също така, че към 30 юни 2019 г. нивата на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на капитала (ROE) на банковата система на годишна база са съответно 1.69% и 12.98%.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за текущото полугодие са 183 млн. лв. (при 207 млн. лв. година по-рано).

Брутните кредити и аванси спрямо края на март намаляват с 421 млн. лв. (0.5%) и възлизат на 90.6 млрд. лв.

Средствата при централни банки намаляват (с 1.8 млрд. лв., 12.5%), а вземанията от кредитни институции нарастват (с 36 млн. лв., 0.2%).

Брутният кредитен портфейл на банковия сектор, в който не се включват кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции, през тримесечието е увеличен (с 2.2%, 1.4 млрд. лв.) до 63.1 млрд. лв. Увеличават се кредитите за домакинствата (с 568 млн. лв., 2.5%) и за нефинансовите предприятия (с 496 млн. лв., 1.4 %), както и вземанията от другите финансови предприятия (с 310 млн. лв., 9.7 %).

В края на юни 2019 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси възлиза на 6478 млн. лв. (при 6711 млн. лв. в края на март), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.2% (при 7.4% към март 2019 г.). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) е 3199 млн. лв. (при 3281 млн. лв. в края на март 2019 г.), като делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 3.7% (при 3.8% към март 2019 г.).

Депозитите в банковата система през тримесечието нарастват с 323 млн. лв. (0.4%) и в края на юни възлизат на 91.8 млрд. лв. Увеличават се депозитите на домакинствата (с 644 млн. лв., 1.2%) и на другите финансови предприятия (със 152 млн. лв., 4.3%). Намаляват депозитите на сектор държавно управление (със 132 млн. лв., 4.8%), на кредитните институции (с 233 млн. лв., 4.2%) и на нефинансовите предприятия (със 107 млн. лв., 0.4%).

Собственият капитал в баланса. на банковата система намалява през второто тримесечие на 2019 г. (с 18 млн. лв., 0.1%) и в края на юни възлиза на 14.1 млрд. лв. Влияние за динамиката оказват изплащането на дивиденти и нарастването на печалбата. От БНБ обаче правят уточнението, че данните за регулаторния капитал и за капиталовата адекватност към 30 юни 2019 г. се представят от банките до 13 август. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във