Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банковият сектор повишава печалбата си

Банковият сектор повишава печалбата си до 394 млн. лв. към края на първото тримесечие на 2021 година, което е с  98 млн. лева повече спрямо март миналата година. Банките очевидно набират инерция, тъй като сегашният им резултат е по-добър от времето преди агресивното настъпление на корона кризата. Това личи дори от съпоставката на данните от март с тези от февруари, когато печалбата е била 165 млн. лева.

Тук е моментът да припомним и защо е важно банковият сектор да се задържи на печалба. Всъщност тя е първата защитна линия при евентуално влошаване на кредитния портфейл и обезценка на активите. 

В доклада на БНБ, публикуван на 29 април, се вижда, че разходите за обезценка на финансови активи, т.нар. провизии, към 31 март са 123 млн. лв., което е стъпка към опазване чистотата на кредитните портфейли. Прави впечатление, че тези провизии са с 30 млн. лв. (19.3%) по-малко от отчетените за първите три месеца на 2020 година. Спадът може да бъде обяснен с факта, че съгласно прилагането на Международния стандарт за финансово отчитане 9 (МСФО 9), банките могат да правят прогнози за потенциалните си обезценки чрез собствени модели. Това им позволява да  начисляват провизии предварително с цел намаляване на бъдещи кредитни загуби, вследствие на COVID-19.

Централната банка е показала детайлно и статистиката за необслужваните кредити. Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на март е 5.698 млрд. лв. при 5.711 млрд. лв. в края на декември 2020 г., но делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.10%, докато в края на декември 2020 година е бил 7.45%.

"Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на обезценката, присъща за тази класификационна категория) е 3.065 млрд. лв. (при 3.061 млрд. лв. в края на декември 2020 г.), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 4.00% (при 4.19% в края на декември 2020 г.)", посочват още Българската народна банка.

Когато говорим за капитала като първа защитна линия, следва да отбележим и че собственият капитал в баланса на банковата система се увеличава през отчетното тримесечие с 289 млн. лв. (1.9%) и в края на март възлиза на 15.6 млрд. лева.

Забелязва се и ръст при кредитите и депозитите. Брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава с 986 млн. лв. (1.4%) до 70.5 млрд. лева. През тримесечието нарастват кредитите за домакинства с 627 млн. лв., заемите за бизнеса - с 256 млн. лв., както и останалите сегменти. От другата страна, депозитите в банковата система достигат са 108.4 млрд. лв., като само за 3 месеца се увеличават с 2.7 млрд. лева.

Наред с това се забелязва и огромната ликвидност на банковия сектор. Ликвидният буфер на банковата система в края на март е 35.00 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци са 11.9 млрд. лева. Отношението на ликвидно покритие е 294.1% при 279.0% в края на декември 2020 година.

В същото време растат и активите на банковата система, които вече са 127.4 млрд. лв. и спрямо 31 декември 2020 г. са увеличени с 3.4 млрд. лв. (2.7%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във