Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банковата печалба скочи с 35% - до 804 млн. лева

Печалбата на банковата система до 31 юли 2021 г. е 804 млн. лв., показват публикуваните във вторник (31 август) данни на БНБ. Резултатът e по-висок с 34.9% спрямо печалбата, реализирана в същия период на миналата година. Тогава банките отчетоха положителен резултат в размер на 596 млн. лева.

Една от основните причини за растящата печалба са по-малкото провизии, които те са заделили за да покрият евентуалните загуби при обезценката на недоходоносни активи. Размерът на начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, е със 104 млн. лв. (23.6%) по-малък спрямо този за същия период на миналата година и в края на юли 2021 г. възлиза на 339 млн. лв., отчита Централната банка. 

От гледна точка на стабилността на банковата система, секторът остава свръхликвиден и добре капитализиран. Отношението на ликвидно покритие се повишава до 297.2% (при 272.5% в края на юни). В края на юли ликвидният буфер е 32.2 млрд. лв. (34.9 млрд. лв. към 30 юни), а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 10.8 млрд. лева.

Собственият капитал в баланса на банковата система към 31 юли 2021 г. е 16.2 млрд. лв. и спрямо края на юни е увеличен със 170 млн. лв. (1.1%), което се дължи главно на нарастването на печалбата през периода. Регулаторният капитал на банковата система в края на юни 2021 г. е 15.4 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 67.3 млрд. лева. Нивата на капиталовите съотношения на банковата система се запазват значително над минималните регулаторни изисквания и изискванията за капиталови буфери. Към 30 юни 2021 г. съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност са съответно 21.96%, 22.35% и 22.94%.

Депозитите и кредитите за пореден месец бележат повишение. В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено месечно нарастване с 900 млн. лв. (1.3%) до 72.4 млрд. лева. Депозитите в банковата система през отчетния месец се увеличават с 1.9 млрд. лв. (1.8%) до 111.3 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във