Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ЗАПОЧНАХА СУХИ ТРЕНИРОВКИ ЗА БАЗЕЛ ІІ

Всички банки в страната започват поредица тестове, с които да се подготвят за работа според изискванията на новата Наредба №8, която БНБ прие на първо четене на 13 септември. Веднага след гласуването й тя, заедно с обемистите й приложения от близо 200 страници, бе изпратена до Асоциацията на търговските банки и до всички кредитни институции. Приложенията всъщност представляват инструкции за изчисляването на степента на риск, който носят различните видове банкови активи - вложения в депозити, в ценни книжа, в репо операции, кредитите с цялото им многообразие. Оценката на всеки актив до голяма степен ще зависи от предоставеното обезпечение, както и от различните инструменти за намаляването на риска (т. нар. хеджиране), ако са използвани такива. Определянето на степента на риска ще става по сложни и детайлни методики, за някои от които са разработени различни варианти, изброени в самите приложения.
Отделно от това всяка банка ще изчислява пазарния, валутния и операционния риск, който поема вследствие на сделките, извършвани от нея. На базата на всички тези математически действия ще се определят количествени стойности както на рисковете, с които са натоварени отделните активи на кредитната институция, така и на рисковете, свързани с цялостната й дейност, и ще се формира показателят общ рисков компонент. Той и собственият капитал на банката са двата основни показателя, по които се изчислява капиталовата адекватност - индексът за стабилността и платежоспособността на кредитната институция.
Изчисляването на всеки един от споменатите дотук видове риск ще става по строго определени в Наредба №8 начини, резултатите ще бъдат нанасяни в специални таблици - матрици, за да има съпоставимост между данните, които отделните банки предоставят в БНБ. Всяка една грешка или неправилно композиране на данните може да доведе до изкривяване на крайния показател за капиталова адекватност и до заблуждаваща информация за състоянието на отделната банка. А в крайна сметка БНБ ще взема решенията си за регулирането както на банковия пазар - най-вече за налагането или отмяната на различни ограничения, така и за евентуални мерки за стабилизирането на дадена банка, именно на базата на всички тези данни, които ще получава в изпълнение на новата Наредба №8.
Тестовете, които от края на септември ще започнат да правят кредитните институции, имат за цел да сведат до минимум и по възможност да предотвратят изцяло неточностите при попълването на данните за оценка на риска според изискванията на Базел II. Целта е новата Наредба №8 да започне безпроблемно да се прилага от началото на 2007 г., като получаваните данни да дават ясна картина за състоянието на банковия сектор, а не да предизвикат пълен хаос.
Изпълнението на изискванията на Наредба №8 не се свежда до чиновническо записване на данни в дебели тефтери. Става въпрос за обработката и оценката на огромен всекидневен информационен поток. Представете си банка с няколкостотин клона и офиса, през всеки от които през деня са минали стотици, че дори и десетки хиляди финансови операции. Всяка една от тези операции води до изменение на определен актив - сметка, депозит, инвестиция в ценни книжа, кредит и т. н., вследствие на което по определен начин се променя и количествената оценка на риска, който той носи. Например в резултат на направена погасителна вноска размерът на задължението на клиента, взел жилищен кредит, намалява под 70% от стойността на ипотекирания в полза на банката имот. Рискът, с който се оценява въпросният заем, веднага спада от 100 на 50% от размера на кредита и това незабавно се отразява на общия рисков компонент, а оттам и на капиталовата адекватност.
Ясно е, че всички тези многобройни и сложни изчисления, които освен това трябва да се правят по строго определен ред, не са по силите на всеки. Те се извършват от информационните системи на банките, които обаче сега трябва да бъдат пренастроени съобразно изискванията на новата наредба. А всяка пренастройка води със себе си и опасността от грешки. Но докато една грешка, срив или неправилно качена програма в персоналния компютър могат да се оправят бързо и без фатални последици, подобни сътресения в информационната система на една банка могат да се окажат катастрофални както за клиентите, така и за самата институция. Неслучайно според новата Наредба №8 в операционния риск, който ще трябва да покриват банките, се включва и вероятността от срив в информационните системи. Именно затова през следващите месеци до края на годината те ще бъдат подложени на много детайлни проверки и тестове. Всъщност въвеждането на Базел II ще бъде най-голямото предизвикателство, пред което финансово-кредитната ни система се е изправяла от деноминацията на националната валута - в средата на 1999 г. насам. И ако тя иска да го преодолее без сътресения, ще трябва да съсредоточи цялото си внимание върху него.

Facebook logo
Бъдете с нас и във