Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Банките въвеждат собствени лихвени индекси

СОФИБОР отива в историята

S 250 dd6da885 a542 4737 9568 f123d70d5751
S 250 6531c9e9 d8cf 405b 93f2 b75b0a43ec3a
S 250 5f955666 54ea 4911 ba77 35dfbb887526

 

От 1 юли 2018-а повечето български банки радикално ще променят начина, по който изчисляват лихвените равнища по договорите си за левови кредити  - както за фирмите, така и за гражданите. Причината за това, както вече  няколко пъти писа и коментира вестник "БАНКЕРЪ", е, че повечето банки у нас използваха при формирането на лихвите по левовите си заеми индекса СОФИБОР. След като БНБ се оттегли и изостави  неговото изчисляване, кредитните институции у нас, и по-точно Асоциацията на банките в България,  опитаха, но  не успяха да сключат договор с лицензиран администратор, който да продължи да изчислява този лихвен индекс. Защото  според Регламент 1011 на ЕС  само лицензиран администратор може да поддържа индекси (бенчмаркове), които да се ползват при формирането на цената на финансови продукти. Липсата на такъв администратор предопредели изваждането на СОФИБОР от обращение.

За да бъде

безпроблемно заменен  СОФИБОР в договорите за заем

през юни 2018-а бяха направени съответните промени в Закона за кредитните институции , които препращат и към Закона за потребителския кредит,  и към Закона за жилищни кредити за потребителите. Те дават възможност при изчезването на един лихвен индекс  банката да го замени с друг, без за това да се изисква изрично съгласие на кредитополучателя. В случая е важно банката да изпълни няколко условия. Първото е - преди да направи промяната на лихвения индекс, кредитната институция  да изготви план за действие и в него  подробно да опише как ще стане въпросната замяна и на каква основа ще се изчислява новият лихвен индекс, който ще се използва занапред.  Този план за действие трябва да бъде одобрен от БНБ и да бъде публикуван на интернет страницата на съответната банка.

Почти всички кредитни институции у нас са изготвили своевременно своите планове за действие.

Изисква се също  при промяната

новата лихва по кредита да не е по-висока от старата

Тук трябва да се има предвид следният  важен детайл. Според изискванията на промените в Закона за кредитните институции при изменението на лихвата общият й размер не може да е по-висок от действащия до момента. С други думи, ако до влизането в действие  на корекцията общата  лихва е била 6% - при стойност на СОФИБОР от 0.05% и надбавка от 5.95%, след корекцията тя отново не може да бъде повече от 6 процента. Но иначе новият  индекс, който заменя СОФИБОР, сам по себе си може да е с по-високи стойности - например 0.25 процента. В този случай банката ще трябва да промени надбавката и да я  намали до 5.75 процента. Тук може да възникне правен въпрос, а именно дали при промяна на надбавката не трябва да се преподписва договорът  за кредит, независимо  че в  съвкупността си  новите условия не накърняват интересите на кредитополучателя. Но в много от договорите си банките имат косвена защита срещу подобни казуси, защото в тях са  записали, че лихвата се формира от базов индекс плюс надбавка, но общият й размер не може да бъде по-нисък от определена стойност - например 7 процента. Едно такова условие автоматично предполага замяна на надбавката при необходимост.

Третото изискване е новата базова лихва да се формира въз основа на

ясна методика, основана на публични, общодостъпни данни

А тяхната  стойност да се определя независимо от банката кредитор. Пример за такива са  международните и национални лихвени индекси, статистически индикатори, посочени  на страницата на Националния статистически институт или на интернет страницата на БНБ, или да се ползва комбинация между  някои от тези  компоненти. Всички тези условия за съдържанието на  методиката за формиране на лихвата бяха законово установени през 2014-а  след силно недоволство, че банките определят лихвите си непрозрачно и ги покачват,  без да е ясно на каква база става това. Тогава политиците се възползваха от тези обществени настроения и се опитаха да регулират по някакъв начин определянето на лихвите. Въпреки че точно по това време - 2014-а, те баха започнали да намаляват. Така или иначе, след тази регулация повечето банки у нас предпочетоха да сведат до минимум репутационния си риск и да се откажат от вътрешнобанковите лихвени индекси, като ги заменят със СОФИБОР по заемите в левове и с ЮРИБОР или с ЛИБОР за евро - по заемите в европейска валута. Така беше досега. Но вече  СОФИБОР отива в небитието и, естествено, е  интересно с какво ще бъде заместен той.

Вестник "БАНКЕРЪ"  зададе три въпроса

на най-големите банки в страната, които прилагат СОФИБОР по заемите си в левове:

- Какъв лихвен индекс ползвате при определянето на лихвите по левовите заеми за граждани - потребителски и жилищни, за малки и средни предприятия и за фирми?

- Смятате ли да замените лихвения индекс СОФИБОР (ако го ползвате) във вече подписаните договори за кредит?

- С какъв лихвен индекс смятате да замените СОФИБОР (ако го ползвате) и на каква база той ще се изчислява?

Повечето банки успяха да ни отговорят своевременно,  някои от тях бяха лаконични, а други си направиха труда да дадат пространни и задълбочени обяснения, за което им благодарим и  публикуваме отделно предоставената информация. От отговорите става ясно, че повечето от

кредитните институции ще прилагат вътрешни лихвени индекси

Това са базови лихвени проценти, изчислявани по модел на банката, който тя ще  публикува на своята интернет страница.  В повечето случаи за изчисляването им ще се вземат данни от публичната статистика на БНБ, които ще се вграждат в специална формула.

"На база взетото решение на БНБ да  преустанови  изчисляването на SOFIBOR от 1 юли  Райфайзенбанк ще изчислява лихвените проценти по отпуснатите кредити в левове на базата на  прозрачна и публично достъпна лихвена статистика на БНБ за привлечени депозити в левове от домакинства. Банката ще прилага този публичен измерител за всички клиенти - физически и юридически лица, като няма необходимост от подписване на анекси към договорите за кредит. При преминаване към новата лихвена база лихвените проценти по кредитите няма да бъдат по-високи от лихвените проценти до този момент.", съобщиха за в. "БАНКЕРЪ" от "Райфайзенбанк България".

От "Банка Пиреос България" пък ни информираха, че техният нов референтен лихвен процент, който ще замени СОФИБОР, ще се изчислява по формула, в която  ще има два компонента. Първият е съставен от "лихвените проценти и обеми по нов бизнес по депозити с договорен матуритет и репо сделки на сектори "Нефинансови предприятия и Домакинства” (лихвена статистика на БНБ), която се намира на сайта на БНБ в раздел "Статистика/Парична и лихвена статистика/Лихвена статистика". Този компонент ще има 85% тежест при изчисляването на референтния лихвен процент. Вторият компонент, който ще има 15% тежест при изчислението, е "Едномесечен индекс на междубанковия пазар EURIBOR". 

Определянето на стойността на референтния лихвен процент ще се извършва всеки месец от Комитета за управление на активите и пасивите на "Банка Пиреос България" АД. Първото изчисляване на РЛП по настоящата методика е извършено със стойност на съответните индекси и индикатори към 31 май 2018 година.

Важен  момент  при последващите промени на новите референтни лихвени равнища ще са правилата на различните банки, свързани със

сроковете и условията, при които ще се отчита покачване или намаление

на тези лихви.

Някои банки смятат да правят такива промени не по-често от два пъти годишно, и то само при условие че базисните показатели, въз основа на които се изчислява референтната лихва, са се променили с повече от 20-25% или с 30 процента.

Други кредитни институции смятат да правят промени не по-рядко от четири пъти годишно. Важно е също така дали стойностите на показателите ще се вземат на усреднено ниво за съответния период - от три или шест месеца, или ще се вземат като стойности в края на периода. Всички тези детайли са много важни и влияят значително при определянето на крайната стойност на референтните лихвени равнища. Съмняваме се обаче, че кредитополучателите ще имат време, нерви, а и достатъчно добри финансови познания, за да вникнат и да изследват всички тези детайли на референтните лихвени равнища. За тях ще е важна крайната стойност на референтния лихвен процент и ако тя им се струва поносима и справедлива, проблем няма да има. Ако обаче кредитополучателите сметнат, че лихвите са прекалено високи и вървят бързо нагоре, негодуванието им срещу кредиторите ще е голямо, а при определени условия може да приеме по-"нервни"  форми.

 

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във