Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банките все още "удържат фронта"

В условията на няколко последователни локдауна и икономически срив, логично се оформи и тенденцията за свиваща се печалба в банковия сектор. Всеки със здрав разум би окачествил тази тенденция като недобра новина. Защото е близо е до ума, че генерирането на загуби в един момент би принудило банките да започнат да "ядат" от капитала си. Но въпреки нестихващата криза стабилността на сектора си остава водещ приоритет. 

Добре е все пак, че досега банкерите успяват да "удържат фронта" и пълнят потока от кредити за бизнеса и гражданите, като в същото време работят в условията на мораториум по заемите. Този антикризисен инструмент очаквано бе оценен като един от най-ефективните през турбулентната 2020 година. 

В същото време концентрацията в банковия сектор се запазва висока след вливането на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД, приключило през второто тримесечие на 2020 година. Делът на активите на петте най-големите банки възлиза на 66.61% от всички активи на банковата система към 31 декември 2020 година.

Общо активите 

на банковата система към 31 декември 2020 г. възлизат на 124 млрд. лв., като отбелязват ръст от 4.01% спрямо края на деветмесечието. Всъщност първите 10 банки концентрират 87.97% от всички активи на банковата система. На челна позиция продължава да бъде УниКредит Булбанк АД с активи в размер на 24.1 млрд. лв. или 19.44% пазарен дял, като бележи ръст от 4.37% в активите спрямо 30 септември 2020 година. 

Банка ДСК ЕАД остава на втора позиция с 18.40% пазарен дял и ръст от 2.15% спрямо предходното тримесечие. На трета позиция е Обединена Българска Банка АД, която запазва мястото си от 30 септември 2020 г. с пазарен дял от 10.32% и ръст в активите от 9.80% спрямо 30 септември 2020 година. Четвърта и пета позиция, без промяна спрямо края на предходното тримесечие, заемат съответно от Юробанк България АД и Първа Инвестиционна Банка АД.

Нетните активи 

на банките към 31 декември 2020 г. възлизат на 15.4 млрд. лв., като бележат ръст от 1.58% спрямо 30 септември 2020-а. На челна позиция по този показател остава Банка ДСК ЕАД, като към 31 декември 2020 г. нетните й активи бележат покачване от 1.67% спрямо 30 септември 2020 година. Увеличение от 1.64% в нетните активи регистрира и УниКредит Булбанк АД към 31 декември 2020 г. и остава на второ място по този показател. Няма промяна в класацията и при Юробанк България АД, която заема трета позиция по нетни активи към 31 декември 2020 г., отчитайки ръст от 2.69% спрямо 30 септември 2020 г. Българска Банка за Развитие АД продължава да заема четвърта позиция, като отчита увеличение в нетните активи от 0.07% спрямо 30 септември 2020 година. Обединена Българска Банка АД е пета, като регистрира увеличение на нетните активи от 3.19% спрямо 30 септември 2020 година.

Нетната печалба 

на банковата система се свива с 51.36% до 815 млн. лв. за цялата 2020 г., спрямо 1.675 млрд. лв. за 2019 година. УниКредит Булбанк АД запазва челната си позиция с печалба от 224 млн. лв. или 27.49% дял от печалбите в сектора за цялата календарна 2020 година. Въпреки това тя отчита намаление в печалбата си с 47.31% спрямо същия период на предходната 2019 година. Банка ДСК ЕАД остава на втора позиция по дял на печалбата в сектора, а именно 23.62%, отчитайки спад от 21.67% спрямо 2019 година. 

Юробанк България АД регистрира печалба от 153 млн. лв. за периода или 27.48% намаление спрямо предходната година, като запазва третата си позиция с 18.74% дял. Обединена Българска Банка АД е на четвърта позиция с печалба от 109 млн. лв., като отбелязва спад от 29.69% в резултата спрямо 2019-а. Петата позиция заема Райфайзенбанк (България) ЕАД с печалба от 57 млн. лв. за цялата календарна 2020 г., като регистрира намаление с 56.92% спрямо 2019 година.

Интересна динамика се наблюдава и по показателите за рентабилност.

Възвръщаемостта на активите 

възлиза на 0.66% общо за банковата система през цялата 2020 г. спрямо 1.47% за 2019 г. (изчислена на база Нетна печалба / Общо активи).

По този показател БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България запазва първата си позиция с 2.94% въпреки отбелязания спад спрямо предходната година, когато възвръщаемостта на активите й е била 5.69%. 

Ти Би Ай Банк ЕАД остава на второ място с 1.34% възвръщаемост на активите за календарната 2020 година. След нея са Юробанк България АД с 1.26%, която се изкачва на трето място, Прокредит Банк (България) ЕАД с 1.16%, която се изкачва на четвърто място, и Уникредит Булбанк АД, която застава на пето място с 0.93 на сто.

Възвръщаемостта на собствения капитал

Този показател е изчислен на база Нетна печалбата / Собствен капитал (като класацията не включва клоновете на чуждестранни банки).  И така за календарната 2020 г. Възвръщаемостта на собствения капитал на банковата система се свива до 5.15% спрямо 11.33% през 2019 година. С най-висока възвръщаемост на собствения капитал през този период е ПроКредит Банк (България) ЕАД с 11.47%, а на второ място е Интернешънъл Асет Банк АД с 9.48%, следвана от Юробанк България АД с 9.40%, Общинска банка АД със 7.53% и Обединена Българска Банка АД със 7.36 на сто

Показателят за ефективност

в случая е изчислен като съотношение между административните разходи и общо нетния оперативен доход и отчита повишение от 39.50% за 2019 г. до 40.27% за 2020 година. 

На челна позиция по този показател за календарната 2020 г. е Юробанк България  ЕАД с 32.32%, като за 2019 г. банката е отчела стойност в размер на 32.78 процента. 

УниКредит Булбанк АД отчита повишение на показателя от 27.86% за 2019 г. до 32.44% за 2020 г., но запазва втората си позиция. 

Българска Банка за Развитие АД отчита увеличение на показателя за ефективност от 29.23% през 2019 г. до 32.77% за календарната 2020 г. и запазва третата си позиция. 

Следват Банка ДСК ЕАД и Алианц Банк България АД, съответно на четвърта и пета позиция, като и двете банки отчитат подобрение на показателя за ефективност.

Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Атанас Ненов, Мениджър, Консултантски услуги, и Илиан Бонев, Асистент, Консултантски услуги. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани в сайта на БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във