Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банките със 169 млн. лв. печалба към края на февруари

Печалбата на банковата система към края на февруари 2021 г. е 169 млн. лева. с 14 млн. лв. (9.2%) повече от отчетената за първите два месеца на миналата година. Това показват последните данни на Българската народна банка. Ръстът на печалбата обаче се забавя спрямо януари, когато бе 48.5 процента.

За този резултат допринасят по-слабите приходи от основна дейност и лекото нарастване на кредитите и депозитите. Депозитите в банковата система нарастват спрямо края на януари с 1.2 млрд. лв. (1.1%) и в края на февруари възлизат на 107.3 млрд. лв. Увеличение има при тези на домакинства – с 867 млн. лв. (1.4%), на кредитни институции – с 204 млн. лв. (4.5%), на сектор държавно управление – със 139 млн. лв. (4.3%) и на други финансови предприятия – с 5 млн. лв. (0.1%). Намаление е отчетено при депозитите на нефинансови предприятия – с 53 млн. лв. (0.2%). 

Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 283 млн. лв. (0.4%) до 70.1 млрд. лв. спрямо януари. Увеличени са кредитите за домакинства с 206 млн. лв. или 0.8%, за нефинансови предприятия с 65 млн. лв. или 0.2% и за други финансови предприятия с 15 млн. лв. или 0.3%). Заемите за сектор държавно управление намаляват с 4 млн. лв.

БНБ отчита също огромно ликвидно покритие в банковата система. Отношението на ликвидно покритие в края на отчетния месец е 307.3% при 304.6% в края на януари и минимално задължително ниво 100%. Ликвидният буфер е 32.3 млрд. лв., а нетните изходящи парични потоци възлизат на 10.5 млрд. лв. при 33.5 млрд. лв. и 11.0 млрд. лв. в края на предходния месец.

Активите на банковата система през февруари нарастват с 1.3 млрд. лв. или 1.0% и достигат 125.8 млрд. лв. В тяхната структура позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане заема 17.9%. Делът на кредитите и авансите е 62.5%, а този на портфейлите с ценни книжа – 15.1%.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на февруари възлиза на 15.5 млрд. лв. и спрямо края на януари е увеличен с 66 млн. лв. с приноса на месечната печалба.

8.3 млрд. лв. отсрочени кредити

По Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, към 28 февруари 2021 г. са подадени 118 088 искания с брутна балансова стойност на задълженията 9025 млн. лв., от които са одобрени 97 681 броя с брутен размер 8303 млн. лв. Предприятията са внесли 14 606 искания за 6912 млн. лв., от които към края на февруари са одобрени 13 461 броя за 6483 млн. лв. Домакинствата са подали 103 482 искания за отсрочване на задължения на стойност 2113 млн. лв., от които към края на февруари са одобрени 84 220 броя за 1820 млн. лв. Спрямо 31 януари 2021 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава с 2497, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, нараства с 19 млн. лв. (0.2%).

На 31 март т.нар. кредитен мораториум на практика приключи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във