Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банките се връщат към големите печалби

Банките в България дават сериозни индикации, че се връщат към предкризисните години на големи  печалби. Към деветмесечието печалбата им достига 1.1 млрд. лева и при едно силно последно тримесечие ще се доближи до рекордите, поставени през 2018 и 2019 г., когато положителният резултат бе близо 1.7 млрд. лева.

Растеж отчитат почти всички ключови за системата показатели, включително тези за активите и собствения капитал. Засилва се, макар и не толкова осезателно, и ефективността на управлението. Ръст бележи кредитирането, особено при потребителските и жилищните кредити. Вложенията в банките са другият феномен, тъй като продължават да растат въпреки занулените лихви. Безспорен бум обаче бележат дигиталните продукти и услуги, които са бъдещето.

Влияние върху финансовия резултат на банковата система оказват също по-високият размер на нетния доход от такси и комисиони, по-ниските разходи за обезценки и начислени провизии, управлението на качеството на кредитния портфейл и извършените оперативни разходи. 

По-ниските разходи за фондове за преструктуриране и схемата за гарантиране на депозитите, както и някои еднократни ефекти при отделни банки, като получени дивиденти от дъщерни дружества, също имат принос за финансовия резултат на системата.

25 са банките, който оперират на българския пазар към 30 септември 2021 година, като 7 от тях са клонове на чуждестранни кредитни институции.

 

Петте най-големи банки пък притежават към 30 септември 2021 г.  66.57%  от всички активи на банковата система.

132.7 млрд. лв. са активите на банковата система

към 30 септември т.г, като отбелязват ръст от 3.25% спрямо 30 юни 2021-а. Първите 10 банки концентрират 87.71% от активите на банковата система към 30 септември.

На челна позиция продължава да бъде УниКредит Булбанк АД с активи в размер на 25 млрд. лв. или 18.86% пазарен дял, като бележи ръст от 2.13% в активите спрямо 30 юни 2021 г.

Банка ДСК ЕАД остава на втора позиция с 18.12% пазарен дял и ръст от 2.11% спрямо предходното тримесечие.

На трета позиция е Обединена Българска Банка АД, която също запазва мястото си от 30 юни 2021 г., с пазарен дял от 10.67% и ръст в активите от 4.10% спрямо 30 юни 2021 г. Четвърта и пета позиция, без промяна спрямо края на предходното тримесечие, заемат съответно Юробанк България АД и Първа Инвестиционна Банка АД.

   Източник: Статистика на БНБ

 

Нетните активи на банките са 16.3 млрд. лв

към 30 септември 2021 г. като бележат ръст от 1.54% спрямо 30 юни 2021 г. На челна позиция по този показател остава Банка ДСК ЕАД, като към 30 септември 2021 г. нетните й активи бележат покачване от 3.35% спрямо 30 юни 2021 г. Увеличение от 1.85% в нетните активи регистрира УниКредит Булбанк АД към 30 септември 2021 г. и остава на второ място по този показател. Няма промяна в класацията и при Юробанк България АД, която заема трета позиция по нетни активи към 30 септември 2021 г., отчитайки ръст от 2.46% спрямо 30 юни 2021 г. Обединена Българска Банка АД също запазва четвърта позиция, като регистрира увеличение на нетните активи от 3.13% спрямо 30 юни 2021 г. Българска Банка за Развитие АД слиза от пета на шеста позиция, след като отчита намаление в нетните си активи от 12.10% спрямо 30 юни 2021 г., като пето място към 30 септември 2021 г. заема Първа Инвестиционна Банка АД.

Източник: Статистика на БНБ

 

Нетната печалба на банковата система се увеличава с 55.40% до 1 млрд. лв.

през деветмесечието на 2021 г. спрямо 702 млн. лв. за същия период на 2020 година.

Банка ДСК ЕАД е на челна позиция с печалба от 343 млн. лв. или 31.41% дял от печалбите в сектора за деветте месеца на 2021 г., отчитайки 144.74% ръст спрямо същия период на предходната година.

УниКредит Булбанк АД застава на втора позиция по дял на печалбата в сектора, а именно 23.51%, отчитайки ръст от 38.65% спрямо същия период на 2020-а.

Юробанк България АД регистрира печалба от 128 млн. лв. за периода или 11.87% ръст, като застава на третата позиция с 11.69% дял в печалбите на сектора към 30 септември 2021 година.

Обединена Българска Банка АД е на четвърта позиция с печалба от 126 млн. лв., като отбелязва почти двукратно увеличение в резултата спрямо същия период на 2020 г, когато отчита печалба от 65 млн. левa.

Петата позиция заема Райфайзенбанк (България) ЕАД с печалба от 99 млн. лв. за деветте месеца на 2021 г., като регистрира увеличение от над 76 млн. лв. спрямо същия период на 2020 година.

Източник: Статистика на БНБ

 

Възвръщаемостта на активите,

изчислена на база Нетна печалба/Общо активи, възлиза на 0.82% общо за банковата система в края на деветте месеца на 2021 година.

По този показател БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България запазва първата си позиция с 3.44%, отбелязвайки идентичен резултат спрямо предходната година.

Варенголд Банк АГ, Клон София е на второ място с 1.50% възвръщаемост, регистрирайки сериозно подобрение в коефициента спрямо същия период на миналата година, когато отчита негативна възвръщаемост.

Банка ДСК ЕАД е на трето място с 1.43% възвръщаемост на активите през деветте месеца на 2021 г. След нея в първата петица са Ти Би Ай Банк ЕАД с 1.35%, която заема четвърто място и Уникредит Булбанк АД на пето място с 1.03%.

Източник: Статистика БНБ

 

Възвръщаемостта на собствения капитал,  

изчислена като съотношение на Нетната печалба/Собствения капитал, се увеличава до 6.53% за деветте месеца на 2021 г. спрямо 4.46% за същия период на 2020 г. (Тук по обясними причини не са включени клоновете на чуждестранни банки, тъй като статутът им не изисква подръжката на собстен капитал в страната).

С най-висока възвръщаемост на собствения капитал през този период е Банка ДСК ЕАД с 9.74%, а на второ място е Интернешънъл Асет Банк АД с 9.50%, следвани от Райфайзенбанк (България) ЕАД с 9.29%, ПроКредит Банк (България) ЕАД с 8.38% и Алианц Банк България АД с 8.07%.

Източник: Статистика БНБ

 

Показателят за ефективност

изчислен като съотношение между административните разходи и общият нетен оперативен доход, отчита леко подобрение от 39.38% общо за сектора за деветте месеца на 2020 г., до 39.27% за същия период на 2021 година.

На челната позиция по този показател е Банка ДСК ЕАД с ниво от 30.00% спрямо 34.52% за деветте месеца на 2020-а.

УниКредит Булбанк АД отчита понижение на ефективността до 31.62% спрямо 30.73% за същия период през 2020 г. и заема втората позиция.

На трето място е Юробанк България АД, която отчита намаление на ефективността - 34.81% през деветте месеца на 2021 г. спрямо 32.55% за същия период на 2020-а.

Следва Алианц Банк България АД, която отчита влошаване на показателя за ефективност до 37.70% през 2021 г., спрямо 34.85% за същия период на 2020 година. БНП Париба Пърсънал Файненс С.А – клон България е на пето място, отчитайки също спад в ефективността.

Източник: Статистика БНБ

 

Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Атанас Ненов, Мениджър, Консултантски услуги, Илиан Бонев, Асистент, Консултантски услуги, и Павел Пирински, Директор, Одиторски услуги. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във