Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ СЕ ГОТВЯТ ДА ПОСРЕДНИЧАТ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОФОНДОВЕТЕ

Политици и експерти от най-висок ранг у нас непрекъснато говорят за милиардите евро от структурните и кохезионните фондове на Евросъюза, които предстои да влязат в държавата. Крайната цел е да бъдат усвоени достиженията на общността или т. нар. аки комюнитер (acquis communataire), за да се присъединим пълноценно към ЕС.
Напоследък все по-често се обсъжда и най-модният български синдром на информираното незнание за ЕС. Цитират се чуждестранни авторитети, които доказват, че би било икономически неефективно парите на европейските данъкоплатци да бъдат разпределяни от чиновници и администратори. След приемането на България в Общността обаче част от постъпленията в европейската хазна ще дойдат и от българските данъкоплатци.
Кандидат-членките България и Румъния трябваше най-напред да се справят с предприсъединителните програми, утвърдени от Съвета на ЕС. Докладът на Европейската комисия за защита на финансовите интереси на Общността и данните от Европейската сметна палата за 2005 г. сочат, че националните правителства са съобщили за общо 331 броя нередности във връзка с усвояването на предприсъединителните фондове. Все още недоказаните и неосъдени измами ще възлязат общо на 1.77 млрд. евро, прогнозират от Брюксел.
Ако получим одобрението, че сме се справили с изпитанията на предприсъединителните регионални финансови програми за Централна и Източна Европа, каквито са ФАР, ЕСПА и САПАРД, много бързо след приемането ни в Общността ще се наложи да се заемем и с втория рунд: на структурните и кохезионните фондове. Дотогава тренировките продължават с досегашните предприсъединителни програми и с грантовите схеми по някои от тях.
Българските банкови институции като Ейч Ви Би Банк Биохим, ХЕБРОСБАНК и БУЛБАНК, както и Банка ДСК вече изградиха собствени структури, чрез които ще си партнират с бизнеса, с местните общински власти и с държавната администрация за еврофондовете. В общата дирекция Институции и еврофондове на Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК, чийто ръководител е Милена Трифонова, от година работят четири екипа - Европейски финансов център (ЕФЦ), Публични финанси, Финансови институции и Банково застраховане. Клиенти на центъра са малките и средните предприятия и структури от публичния сектор. ЕФЦ работи и с проекти в земеделието, финансирани с безвъзмездни средства от Евросъюза. Експертите на банката помагат на клиентите си да получат европейската финансова подкрепа. Те ги консултират как да бъде изготвена предварителната оценка на проекта и им предлагат цялостни решения в сътрудничество с останалите бизнес звена в банката. След като се уточни и възможната комбинация с други банкови продукти, специалистите консултират клиента за оптималната структура на проектното финансиране. То може да бъде поискано с писмо за намерение, както и чрез мостово финансиране, при което банката осигурява финансово проекта до покриването на разходите по него с пари от фондовете на ЕС. (В повечето случаи условието на Брюксел е крайният получател да осигури изпълнението на проекта и едва след това да получи от съответния фонд вложените в него средства.)
От банковия евроцентър предлагат инвестиционни заеми за проекти, които не се финансират от субсидии на ЕС или пък такива, които допълват средствата на клиента за съфинансиране и/или мостово финансиране. Кредитната институция предоставя и тържни гаранции, гаранции за авансово плащане, както и за добро изпълнение на проектите, включително кредити за продължаването или удължаването им и депозити по специални ескроу-сметки.
Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК си сътрудничат с 36 консултантски компании, подбрани чрез конкурси, които работят с клиентите по грантовите проекти, финансирани от ЕС или от други донори. На практика те разработват начините за кандидатстване за безвъзмездна помощ и схемите на публично-частни партньорства.
Вторият екип на банковото управление Институции и еврофондове е специализиран за работа с публични клиенти - общините, общинските фирми и държавните институции, които са първостепенни и второстепенни разпоредители на бюджетни средства, както и държавни предприятия и публично-частни партньорства. В компетенциите на експертите му са и кредитни сделки, гарантирани от държавата и/или от общините. По този начин банката се позиционира и на бързо развиващия се общински и държавен дългов пазар, като предлага съфинансиране и/или мостово финансиране по правилата на предприсъединителните европейски програми, а в бъдеще и на структурните и кохезионните фондове.
Условията на ЕС са общините да съфинансират проекта си най-малко с 25% собствени средства. И тъй като те обикновено нямат толкова пари, с охота приемат партньорството на банките.
Ейч Ви Би Банк Биохим подписа в края на септември 2005 г. гаранционно споразумение с Международната агенция за развитие на САЩ (USAID), въз основа на което е в състояние да гарантира половината от дълга на всяка община. Общата сума по този договор е 15 млн. щ. долара, като сумата за един клиент е 1 млн. щ. долара. Първият инвестиционен кредит по гаранционното споразумение на банката с USAID бе за Община Монтана и е на стойност 2 млн. лв., които са използвани за инфраструктурни проекти, основно за реконструкция на градските улици.
Банката подписа през март споразумение и с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за кредитна линия в размер на 30 млн. евро, предназначени за кредитиране на малки и средни предприятия и общини. Община Тервел например получи през юли 2006 г. инвестиционен заем за 800 хил. лв. по програми на ЕИБ, който ще използва за благоустрояване на жилищен квартал, за ремонт на улици и тротоари, на детски площадки и за други инфраструктурни подобрения.
Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК предлагат и специализирани инвестиционни кредити във връзка с обявената на 7 юли от Министерството на икономиката и енергетиката нова сесия по програма ФАР - схема за безвъзмездна помощ за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия. По нея ще бъдат финансирани проекти на микро и малки предприятия от производствения сектор. Спечелилите търга фирми ще получат безвъзмездна помощ от 10 до 50 хил. евро, като сумата не може да надхвърля 65% от стойността на проекта. Фирмите съответно трябва сами да осигурят останалите 35 на сто, или от 5400 до 27 хил. евро. Съфинансирането на практика се случва чрез банков кредит, със собствени средства или в комбинация от двете. Специализираните инвестиционни заеми на двете банки по ФАР са за постигане на конкурентоспособност, за консултации или за инвестиционна подкрепа и професионално обучение. Кредитните институции не изискват собствено участие на клиента при теглене на заема, който е с максимален срок на изплащане до пет години.
Първа инвестиционна банка също финансира български фирми, които се включват в схемата за безвъзмездна помощ от новата сесия на програма ФАР. Кредитната институция отпуска микрокредити и заеми за малките и средните предприятия, при условие че те вече са участвали в конкурсната процедура на Министерството на икономиката и енергетиката и имат подписан договор с него. Банката осигурява 35% от стойността на проекта (от 10 до 50 хил. евро) или на част от тях.
Специализираното звено на Банка ДСК - Европейски фондове, е структурирано по модела на дружеството на унгарската финансова група ОТР (О Ти Пи) - Хунгаро Проджект и ще използва богатия му опит. Кредитната институция се готви да предоставя специализирани услуги, квалифицирана помощ и експертни консултации при определяне на подходяща програма за усвояване на финансирането от европейските структурни фондове. Банката ще подпомага и генерирането на проекти, изработването на проектните предложения, проектните документи и бюджет, както и цялостен план за финансиране на клиентите си - български общини и фирми, които ще участват в надпреварата за европейските пари. Чрез специализираното си звено, Банка ДСК ще финансира клиентите си, които ще кандидатстват и за безвъзмездната помощ по програмата на ФАР за конкурентоспособността.
Строгите регламенти на предприсъединителните програми обаче не са пречка за една категория български предприемачи, които правят опити да източват европейски пари. Неотдавна икономическа полиция и областната дирекция на МВР във Велико Търново предотвратиха измама за 800 хил. евро, които сръчни бизнесмени опитаха да присвоят. Одобреният проект по САПАРД бил за 4 млн. лв. и предвиждал създаването на предприятие за преработка на диворастящи плодове. Въз основа на договора с държавен фонд Земеделие търговска банка осигурила финансирането му. С фалшив договор и фактури стойността му е завишена с 800 хил. лв., които измамниците се готвели да преведат през други банки на фирма бушон. Както се казва - коментарът е излишен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във