Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банките са отписали "лоши кредити" в размер на 233 млн. лв.

Българската народна банка отчете продължаваща тенденция към намаляване на размера и на дела на брутните необслужвани кредити и аванси. През второто тримесечие на 2019 г. бяха извършени отписвания на вземания за сметка на провизии и продължиха продажбите на кредити.

Брутните необслужвани кредити и аванси намаляха с 233 млн. лв. (3.5%) до 6.5 млрд. лв. в края на юни. Общият размер на кредитите и авансите също намаля – с 421 млн. лв. (0.5%) до 90.6 млрд. лв. В банковия си анализ към полугодието БНБ отбелязва също така, че делът на брутните необслужвани кредити и аванси в общите кредити и аванси възлезе на 7.2% спрямо 7.4% в края на март 2019 година.

Сходна с брутните кредити и аванси бе динамиката при нетните вземания и съответно при необслужваната част. В края на юни делът на нетните необслужвани кредити и аванси в общите нетни кредити и аванси бе 3.7% (3.8% към март). Намалението на необслужваните кредити и аванси в банковата система обуслови спада при обезценката по необслужваната част и съответно на общата натрупана обезценка. В края на юни 2019 г. общата натрупана обезценка на кредитите и авансите възлезе на 3.9 млрд. лв., което е със 138 млн. лв. (3.4%) по-малко в сравнение с края на март. Степента на покритие на брутните необслужвани кредити и аванси с присъщата обезценка беше 50.6% в края на периода (51.1% в края на март).

При балансовите експозиции, различни от кредити, качеството остава добро. Дълговите ценни книжа заемат  12.3% от общите активи в края на юни (при 11.9% три месеца по-рано), а делът на капиталовите инструменти остана несъществен.

Към 30 юни 2019 г. печалбата на банковата система възлезе на 918 млн. лв., с 14.6% (117 млн. лв.) повече спрямо отчетената към 30 юни 2018 г. Показателят за възвръщаемост на активите (ROA) бе 1.69%, а на възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) – 12.98%.

В анализа на БНБ място намира и оценката й за прегледа на качеството на активите и стрес-тестовете, проведени от Европейската централна банка. "Резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес теста на шест български банки, извършени от Европейската централна банка (ЕЦБ) в контекста на искането на България за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ, потвърждават устойчивостта на българския банков сектор като цяло. Независимо че бяха обхванати само определени кредитни институции, всички банки следва да полагат усилия за по-нататъшно укрепване на капиталовата си позиция и да предприемат по-активни действия по отписване на необслужваните кредити. За да се ограничи влиянието на евентуални бъдещи тенденции с неблагоприятен характер, от значение е кредитната дейност да е съобразена с дългосрочното ниво на кредитния риск (особено в икономическите дейности с ясно изразена цикличност), както и да е налице достатъчно добро покритие на експозициите с обезценки", отбелязва българският банков регулатор.

За рисковия профил на банковата система БНБ казва, че наред с постигнатото чрез продажби и отписвания намаление на абсолютния размер на необслужваните кредити, за низходящата тенденция на дела на тези експозиции допринася и нарастването на обема на кредитния портфейл. Кредитите за неправителствения сектор продължават да отбелязват относително високи темпове на растеж в сегмента на жилищните и потребителските кредити. Понастоящем повишената кредитна активност се отразява положително върху доходността на банковия сектор и показателите за качеството на кредитния портфейл.

Кредитоспособността на длъжниците обаче може да се влоши при евентуална неблагоприятна динамика на заетостта и доходите, както и при рязко увеличение на лихвените проценти по кредитите. Внезапно повишение на лихвените проценти е възможно дори при запазване на сегашните  ниски нива по инструментите на паричната политика в еврозоната. Изостряне на чувствителността към риска в среда с неблагоприятни икономически и пазарни условия може да намери отражение в разширяване на рисковите премии, които са включени в лихвените проценти по кредитите.

Лихвите биха могли да нараснат и заради възможно повишаване на цената на привлечените средства за кредитните институции в такива условия (включително по-високата цена на финансирането, разпределяно в рамките на международните банкови групи). Евентуално проявление на кредитния риск би довело до влошаване на качеството на активите, което би усложнило решаването на въпросите, свързани с необходимостта от намаляване на обема на необслужваните кредити. Банките разполагат със значителен обем обезпечения по кредитните си експозиции, но евентуално влошаване на пазарните условия би могло да ограничи възможностите за реализация на обезпеченията или да доведе до понижение на цената им с произтичащата от това необходимост от допълнителни обезценки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във