Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банките с 1 млрд. лв. приходи от такси и комисиони за година

Банковият сектор изпрати 2020 г. със 51,4% спад на печалбата на годишна база до 814.7 млн. лева. Обяснението, посочено в бюлетина на Асоциацията на банките, е в извършените разходи за обезценки и начислени провизии, динамиката при кредитната активност, по-ниските приходи от такси и комисиони, ниските лихвени проценти, управлението на разходите за дейността и качеството на кредитния портфейл. 

Все пак е любопитно да се видят данните, които стоят зад общия резултат. Трябва да се има предвид, че поради изброените фактори размерът на нетния общ оперативен доход на банковата система се равнява на 4,162 млрд. лв., като отбелязва спад с 1,7% на годишна база. Нетният лихвен доход на банките се понижава с 3,5% на годишна база (-96,7 млн. лв.) и към края на декември 2020 г. възлиза на 2,649 млрд. лв. Нивото на нетния лихвен доход се формира от разликата между приходите от лихви и разходите за лихви. Към 31 декември 2020 г. приходите от лихви се понижават с 1% на годишна база (-29,7 млн. лв.) до 3 млрд. лв. Разходите за лихви възлизат на 353,1 млн. лв., като те са с 23,4% повече на годишна основа.

Друг основен източник на приходи за банките са от такси и комисиони. Според бюлетина на банковата асоциация нетният доход от такси и комисиони отчита спад от 6,1% на годишна база (-67,7 млн. лв.) до 1,039 млрд. лв., при 1,106 млрд. лв. преди година. В края на декември 2020г. приходите от такси и комисиони спадат с 6,5% на годишна база (при 7,8% спад на годишна база в края на септември 2020г.) и възлизат на 1,237 млрд. лв., докато за същия период разходите за такси и комисиони се понижават с 8,2% на годишна база – до 198,4 млн. лв.

Както стана дума, има значително увеличение на размера на обезценките, които е направил банковият сектор. Наред с това обаче се забелязва и ръст на административните разходи, към които се причисляват разходите за персонал. Те са с 0,8% по-високи, спрямо същия период на 2019г., като достигат 1,677 млрд. лв. Общите оперативни разходи, като сума от административните разходи и амортизацията, се повишават с 1,5% на годишна база до 1,961 млрд. лева.

В същия период размерът на обезценките нараства до 879 млн. лв. от 446,8 млн. лв. година по-рано.

"Съгласно прилагането на Международен стандарт за финансово отчитане 9 (МСФО 9), чрез собствени модели банките правят прогнози за потенциалните си обезценки за бъдещи кредитни загуби, вследствие на COVID-19 и начисляват провизии предварително, преди конкретното негативно проявление на обезценките по даден кредит. Тези действия, в съответствие с МСФО, влияят върху размера на обезценките, извършени от банките, в хода на 2020 г.", подчертават от Асоциацията на банките. 

Според БНБ показателите за доходност на ниво банкова система са на добро равнище, но при повишен риск за бъдещата динамика на фона на растящи разходи за обезценка. Евентуално съществено отслабване на търсенето на кредити в условията на несигурност и влошени икономически условия може да се отрази непосредствено върху приходите от дейността на банките, което, наред с необходимостта от обезценки при повишаване на кредитния риск, може да отслаби доходността на банковия сектор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във