Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банките приключват кризисната година с 51% спад в печалбата

Печалбата на банковата система към 31 декември 2020 г. възлиза на 815 млн. лв., с 860 млн. лв. (51.4%) по-малко от отчетената в края на 2019-та. 

Очевидната причина е нарастването на разходите за обезценка на активи, т.нар. на провизиите, с които банките покриват лошите кредити. Тези разходи в края на миналата година са 876 млн. лв.,или с 445 млн. лв. (103.4%) повече от отчетените година по-рано.

Всичко това се случва на фона на въведения мораториум по кредитите, по реда на който може да се отсрочват вноски от граждани и фирми. Към 31 декември в обхвата на мораториума са одобрени 89 478 броя кредити с общ брутен размер 8.074 млрд. лв. Отсрочените кредити на предприятията са в размер на 6.365 млрд.лв, а тези на домакинствата - 1.709 млрд. лева. Спрямо 30 ноември 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава с 3294, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, намалява със 149 млн. лв. "Намалението се дължи на доброволно отказалите се кредитополучатели, първоначално подали молба за ползване на възможностите на мораториума, и на онези, за които гратисният период по мораториума е изтекъл към отчетната дата", поясняват от БНБ. 

Както неведнъж е ставало дума, отсрочените кредити не се класифицират като необслужвани. От данните за състоянието на банковия сектор към края на миналата година става ясно също, че брутните необслужвани кредити и аванси възлизат на 5.711 млрд. лв. (при 5.895 млрд. лв. в края на септември), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.45% (при 7.78% в края на септември). Централната банка уточнява още, че нетната стойност на необслужваните кредити и аванси след приспадане на обезценката е 3.061 млрд. лв. при 3.164 млрд. лв. в края на септември, а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 4.19% при 4.39% в края на септември.

Спрямо деветмесечието на годината кредитният портфейл на банките нараства с 1.8% или 1.2 млрд. лв. до 69.5 млрд. лв. Наблюдава се увеличение при кредитите за нефинансови предприятия – с 2.8% (1.0 млрд. лв.), и за домакинства – с 1.5% (392 млн. лв.). Намаление е отчетено при кредитите за сектор държавно управление – със 17.6% (192 млн. лв.), и за други финансови предприятия – с 0.4% (19 млн. лв.).

Депозитите в банковата система нарастват през четвъртото тримесечие на 2020 г. с 4.5% (4.6 млрд. лв.) до 105.7 млрд. лв. Увеличават се депозитите на домакинства – с 4.5% (2.7 млрд. лв.), на нефинансови предприятия – с 3.6% (1.1 млрд. лв.), на кредитни институции – с 11.2% (508 млн. лв.), и на сектор държавно управление – с 12.2% (329 млн. лв.). Намаление има в депозитите от други финансови предприятия – с 1.8% (60 млн. лв.).

Общата сума на балансовите активи на банковата система в края на декември 2020 г. е 124.0 млрд. лв., с 4.8 млрд. лв. повече от отчетената в края на септември същата година. Собственият капитал в баланса на банковата система в края на декември е 15.4 млрд. лв. – с 1.6% (240 млн. лв.) повече спрямо края на септември. През тримесечието се увеличават внесеният капитал, натрупаният друг всеобхватен доход и печалбата.

Добрите новини са, че ликвидността на банковата система е доста над регулаторните изисквания. Ликвидният буфер към 31 декември 2020 г. е 36.2 млрд. лв., като през четвъртото тримесечие нараства с 11.8%. Нетните изходящи ликвидни потоци в края на периода са 13.0 млрд. лв. и се увеличават през тримесечието със 7.7%. Отношението на ликвидно покритие е 279.0% (при 268.7% в края на септември 2020 г.).

Facebook logo
Бъдете с нас и във