Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банките отчитат 95 млн. лв. печалба за октомври

Банковата система отчита 796 млн. лв. печалба към 31 октомври, което означава, че само през конкретния месец кредитните институции отбелязват растеж на печалбата в размер на 95 млн. лева. На годишна база обаче печалбата на банките се свива с 598 млн. лв. или почти 43 процента. От данните на БНБ се разбира, че вследствие на кризата нетният лихвен доход е по-нисък със 123 млн. лв. (5.3%), а разходите за обезценка на активи, тоест на т.нар. провизии, възлизат на 691 млн. лв. за първите десет месеца на 2020 г. при 385 млн. лв. година по-рано.

Забелязва се нарастване на брутният кредитен портфейл към края на октомври - със 778 млн. лв. (1.1%) до 69.1 млрд. лв., като най-голямо увеличение отчитат кредитите за бизнеса.

При депозитите също има любопитна динамика. Спрямо септември привлечените средства под формата на влогове нарастват съвсем незначително - едва с 33 млн. лева, но все пак общата сума остава внушителна - 101.2 млрд. лeвa. Интересното е, че отново се наблюдава устойчиво покачване на средствата на домакинствата - увеличение с 630 млн. лева. В същото време обаче влоговете на бизнеса намаляват. Най-силен е спадът на депозитите на самите кредитни институции - с 504 млн. лева. Следва и спад на ресурса от нефинансовите предприятия и от сектор държавно управление - съответно с 289 млн. лв. и 64 млн. лева.

От БНБ отчитат, че собственият капитал в баланса на банковата система възлиза на 15.2 млрд. лв. в края на октомври, като се увеличава със 101 млн. лв. (0.7%) спрямо септември. Това се случва главно под влияние на растежа на печалбата.

"На тримесечна база регулаторният капитал на банковата система нараства с 213 млн. лв. (1.5%) до 14.7 млрд. лв. към края на септември 2020 г. Общият размер на рисковите експозиции се увеличава с 1.5 млрд. лв. (2.4%) спрямо юни, с основен принос на експозициите за кредитен риск по стандартизиран подход, и възлиза на 64.3 млрд. лв. Към края на септември съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност са съответно 21.9%, 22.3% и 22.9% (при 22.1%, 22.5% и 23.1% към края на юни)", поясняват още от централната банка. 

През октомври активите на банковата система остават на обща стойност от 119.2 млрд. лв., като отчитат намаление с 38 млн. лв. (0.03%) спрямо края на септември.

Отношението на ликвидно покритие в края на октомври възлиза на 283.9% (при 268.7% в края на септември). Ликвидният буфер e 30.2 млрд. лв. (32.4 млрд. лв. към 30 септември), а нетните изходящи ликвидни потоци са в размер на 10.6 млрд. лв. (12.0 млрд. лв. в края на септември).

Отлив при кредитния мораториум

БНБ съобщи, че по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки към 31 октомври са отчетени общо 106 726 подадени искания с брутна балансова стойност на задълженията 9.521 млрд. лв.. От тях са одобрени общо 88 448 броя с общ брутен размер 8.534 млрд. лева.

Интересното е, че спрямо 30 септември общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства е намалял с 18 033, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, спада с 489 млн. лева. От БНБ поясняват, че намалението се дължи на доброволно отказалите се кредитополучатели, първоначално подали молба за ползване на възможностите на мораториума. Принос имат и клиентите, за които гратисният период по мораториума е изтекъл.

Facebook logo
Бъдете с нас и във