Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банките отчитат 314,3 млн. лв. приходи от такси и комисиони

Асоциацията на банките в България (АББ) публикува тримесечния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през първото тримесечие на 2020 година. 

През четвъртото тримесечие на 2019 г. българската икономика отчита растеж от 2,9% на годишна база, движен основно от вътрешното търсене и частните инвестиции, преди реализирането на очаквания спад през първата половина на 2020 г., обяви Асоциацията на банките в България.

Инфлацията възлиза на 3% на годишна база,а в края на март 2020 г. безработицата нараства до 4,5%

Бюджетният излишък възлиза на 1,4% от БВП в края на първото тримесечие на 2020 г.

През първите три месеца на годината активите на банковата система нарастват с 6,3% на годишна база до 115,1 млрд. лв. Банковият сектор отчита нетна печалба в размер на 296,2 млн. лв. (спад от 4,2% на годишна база), при минимален ръст на нетния лихвен доход и спад на нетния доход от такси и комисиони  Влияние върху финансовия резултат оказват кредитната активност, по-ниските приходи от такси и комисиони, ниските лихвени проценти, извършените обезценки, управлението на качеството на кредитния портфейл и някои еднократни ефекти

През първото тримесечие на 2020 г. растежът на кредитите е по-ясно изразен при домакинствата, а средните лихвени проценти по новодоговорените кредити и срочни депозити задържат достигнатите ниски стойности, отчитат още от АББ.

Нетният доход от такси и комисиони отчита спад от 1,1% на годишна и от 6,8% на тримесечна база до 261,7 млн. лв.

В края на март 2020 г. приходите от такси и комисиони растат с по-бавен темп от 0,7% на годишна база (при 5,8% ръст на годишна база в края на 2019г.) и възлизат на 314,3 млн. лв., докато за същия период разходите за такси и комисиони се увеличават с 10,4% на годишна база – до 52,7 млн. лв.

На тримесечна база и приходите от такси и комисиони, и разходите от такси и комисиони спадат с по 6,8%.

Промените в европейските регулации по отношение на платежните услуги, в сила от декември 2019г., оказват влияние върху приходите на банките от този вид дейност и респективно – на нетния доход от такси и комисиони. Нетният доход от такси и комисиони формира 27,6% от нетния общ оперативен доход на банковата система, което е под средното ниво за ЕС от 28,5% – по данни на ЕБО за четвъртото тримесечие на 2019г., уточняват от Банковата асоциация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във