Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банките очакват нарастване на общия обем отпуснати кредити

Оценката на финансовите посредници за текущата икономическа ситуация за последното тримесечие на 2016 г. продължава да бъде положителна, като претегленият общ балансов резултат остава близко до равнището си от предходното изследване. Очакванията им от тогава се сбъднаха с оглед на отчетните данни за реализирания икономически растеж в страната през третото тримесечие на 2016 г. от 3.2%. Въпреки положителната оценка на текущата икономическа ситуация анкетираните посредници очакват икономическият растеж да се забави в началото на 2017 г. Това показват данните от Изданието „Финансов сектор: оценки и очаквания” на Министерството на финансите.

Общият индикатор за бизнес климата през декември остана близо до стойността си спрямо ноември,а оценките в търговията на дребно и услугите се влошиха. Очакванията на предприемачите от бизнес анкетите на НСИ през декември показват, че те предвиждат общият обем на поръчките в промишлеността да намалее през следващите три месеца, а очакванията им за бизнес ситуацията през следващите шест месеца се влошават.

Финансовите посредници очакват отрицателната инфлация да продължи да се забавя. Балансовата им оценка нарасна минимално спрямо предходното издание. Тяхната преценка от него се потвърди от отчетните данни, както по националния, така и по хармонизирания индекс на потребителските цени. През последното тримесечие на 2016 г. дефлацията продължи да се забавя на годишна база, основно поради възстановяването при международните цени на суровините. Очакванията на финансовите посредници за първото тримесечие на 2017г. са  в синхрон с оценките на работодателите.

Финансовите посредници засилват очакванията си за поскъпване на щатския долар спрямо лева (еврото) през първото тримесечие на 2017 г. спрямо последното на предходната година. За разлика от разнопосочните отговори в предходното издание, в настоящото мненията на отделните групи анкетирани конвергират към общото очакване с много висока категоричност. Прогнозите за слабо поскъпване на долара през четвъртото тримесечие се оказаха верни, макар и леко консервативни. „Зелената“ валута спечели значителна територия спрямо еврото, за което допринесоха фактори и от двете страни на Атлантическия океан. В САЩ, освен предимно позитивните макроикономически данни, в полза на долара повлияха обещанията на новоизбрания президент Доналд Тръмп да използва инструменти на фискалната политика в подкрепа на икономическия растеж. Поскъпването на щатската валута бе силно подкрепено и от второто в близката история повишение на основната лихва от страна на Федералния резерв през декември. От своя страна, негативно отражение върху единната европейска валута имаха запазването на експанзионистичната монетарна политика на ЕЦБ и в не по-малка степен опасенията от-носно политическата стабилност в страни като Франция и Италия на фона на BREXIT и изборът на Тръмп в САЩ. В началото на 2017 г. курсът долар/евро пое в посока обратна на общо прогнозираната за първото тримесечие, след като доларът отстъпи известна част от позициите си. Това беше свързано с встъпването в длъжност на новия американски президент и създалата се краткосрочна несигурност в пазарните участници относно фактическата посока на политиките му. Негативно за долара се отрази и по-слабият от очакваното ръст на БВП в САЩ за последното тримесечие на 2016 г. Въпреки това, очаквани-ята на анкетираните в полза на долара са оправдани. През март Фед най-вероятно ще продължи да затяга паричната си политика, а пазарите все още са с позитивни нагласи към намеренията на новата американска администрация за намаляване на данъците и за фискални стимули на икономиката. На този фон, в Европа не са затихнали опасенията за засилване на позициите на националистическите движения в големите европейски икономики, които имат негативен ефект върху стойността на единната европейска валута.

Финансовите посредници запазиха своето неутрално очакване за нивото на основния лихвен процент и през първото тримесечие на 2017 г. Отново изключително категорично преобладават отговорите, сочещи запазване на нивото на ОЛП. За разлика от предходната анкета, когато консолидираният резултат беше минимално отрицателен, сега той е на положителна територия. За това допринесоха прогнозите на много малък дял анкетирани за възможно раздвижване на основната лихва във възходяща посока. ОЛП се задържа на минималната си възможна стойност от 0.0% от февруари 2016 г. до януари 2017г. включително. Обемите на междубанковия пазар останаха ниски през третото тримесечие, но през декември отрицателните лихвени проценти започнаха да се повишават и на среднопретеглено ниво достигнаха 0% (при отделни пазарни инструменти се наблюдаваха и положителни лихвени проценти). През януари лихвените проценти се завърнаха минимално на отрицателна територия, но не може да се изключи възможността да са преминали най-ниската си точка.

Лихвените проценти по депозити и кредити в лева и евро ще продължат да се понижават през първото тримесечие на 2017 г. Според мненията на участниците в анкетата, обаче, това ще се случи в по-малка степен в сравнение с последните три месеца на предходната годи-на. Обобщените резултати по отношение на депозитите и кредитите в щатски долари се понижават спрямо предходното издание, но остават близо до неутралното очакване, соче-що запазване на техните нива до края на прогнозирания период. Разликата в очакванията по валути вероятно са свързани и със засилващата се дивергенция на монетарните политики на ЕЦБ и Федералния резерв на САЩ.Средните лихвени проценти по депозити и в трите основни валути се понижиха през четвъртото спрямо третото тримесечие на 2016 г., като при деноминираните в щатски долари това се случи в по-малка степен. Това развитие е до голяма степен в синхрон с очакванията на анкетираните от предходното издание. Новите им прогнози за последващи понижения са консистентни с очакванията за ускорено нараства-не на депозитите през първото тримесечие на 2017 г. Трябва да се има предвид, че банките вече са с ограничено поле за реакция, предвид близките до нула нива на лихвените проценти.

Лихвените проценти по кредити следваха до голяма степен прогнозираната от анкетираните динамика през четвъртото тримесечие на 2016 г. Процентите по заеми в лева и евро се понижиха, с изключение на тези по потребителските кредити в лева, докато при лихвите по кредити в долари липсваше ясна тенденция. Запазване на низходящата тенденция през първото тримесечие на 2017 г. изглежда възможно. Фактор за това ще бъде засилващата се конкуренция в банковия сектор на фона на нарастващо търсене на кредити.

Очакванията на финансовите посредници за развитието на основните индекси на Българска фондова борса продължиха да бъдат позитивни и да очакват повишение през първото тримесечие на 2017 г. Балансовите оценки за SOFIX и BG REIT леко се понижиха спрямо предходното изследване. Очакванията на анкетираните от тогава напълно се оправдаха с оглед на развитието на основните борсови индекси през последното тримесечие на 2016 г., чийто годишни ръстове с изключение на BG REIT през октомври и ноември бяха двуцифрени. Положителните очаквания на посредниците са в синхрон и с динамиката на пазарната капитализация на БФБ през последното тримесечие на 2016 г., както и с положителната им оценка за текущата икономическа ситуация. Нагласите на анкетираните съвпадат и с положителните сигнали за някои от компаниите, листвани на БФБ с оглед на тримесечните им отчети, в т.ч. и водещите по ликвидност.

Анкетираните финансови посредници допускат умерено нарастване на междуфирмената задлъжнялост през първото тримесечие на 2017 г. Консолидираният резултат е по-висок в сравнение с прогнозата им за последното тримесечие на предходната година, като делът на очакващите увеличение на показателя се повишава за сметка на считащите противоположното. Все пак, неутралното очакване продължава да бъде преобладаващият отговор. Прогнозата на анкетираните не намира еднозначно потвърждение в резултатите от последните краткосрочни бизнес наблюдения за декември 2016 г. Всички участници в тях понижа-ват очакванията си за бизнес състоянието си през първите 6 месеца на 2017 г. В същото време, при всички отрасли, с изключение на услугите, са налице отговори за подобряване на финансовото състояние. Предприятията от услугите и промишлеността са оценили по-положително текущото си състояние, а в противоположна посока са оценките на предприятията от търговията на дребно.

Анкетираните търговски банки повишават очакванията си за нарастването на общия обем отпуснати кредити през първото тримесечие спрямо последното на 2016 година. Това, според тях, ще се дължи в най-голяма степен на по-високия растеж на дългосрочните кредити за фирми. Подобно очакване се подкрепя от последните налични данни. Именно тези кредити следваха стабилна възходяща тенденция през втората половина на 2016 г. и имаха най-голям принос за възстановяването на темпа на растеж на редовните корпоративни кредити в края на годината. Участниците в анкетата понижават прогнозите си за фирмения овърдрафт, след като очакванията им от предходното издание за леко нарастване не се оправдаха и тези кредити запазиха стабилния си темп на спад на годишна база. По отношение на кредитите за домакинства, отговорите показват слабо забавяне на нарастването на дългосрочните кредити. Това вероятно е косвен сигнал за по-умерен ръст на жилищните кредити. Банките считат, че домакинствата ще избягват да заемат в евро, като обемът на тези кредити дори може минимално да се свие. Причина за това са по-изгодните лихвени условия по заемите в национална валута. Анкетираните понижават оценките си за обема на привлечените от фирми депозити близо до нула. Очакването се подкрепя от забавянето на темпа на растеж на тези депозити през втората половина на 2016 г. и особено през декември. Известно ускоряване на растежа може да се очаква при депозитите на домакинствата. По-значително увеличение банките предвиждат при депозитите в евро, като домакинствата ще удължат срока на спестяванията си. Привлечените от чуждестранни финансови институции депозити ще останат без промяна през първото тримесечие. Резултатът от очакването се повишава спрямо предходното издание, а основание за промяната дава нараства-нето на чуждестранните пасиви на банковата система в края на 2016г. спрямо края на трето тримесечие .Участниците прогнозират засилване на конкуренцията вътре в сектора. Това очакване може да се свърже с постепенното ускоряване на ръста на кредитите за частния сектор, както и с евентуално разхлабване на консервативните кредитни стандарти на банките. Последното би обяснило и очакваната по-слаба конкуренция от страна на лизинговите компании, чието предимство пред банките по принцип се състои в по-лесния достъп до заеми, но при по-високи лихвени проценти. Според анкетираните, няма да има нарастване на конкуренцията от страна на останалите небанкови институции.

Очакванията на инвестиционните посредници по отношение на активността на БФБ през първите три месеца на 2017г. остават на положителна територия, но спрямо предходното изследване балансовите оценки са по-ниски. По отношение на реализирания оборот от търговия и брой сделки с акции анкетираните предвиждат умерено увеличение. В сегмента за облигации, участващите в изследването запазват очакванията си от предходното тримесечие за леко увеличение на броя нови емисии облигации, листвани на БФБ. Това е в синхрон и с реализираната само една нова емисия през последното тримесечие на 2016г. И в това издание инвестиционните посредници продължават да очакват конкуренцията помежду им да продължи да се увеличава, но с по-слаби темпове спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г.

Оценките на пенсионно-осигурителните дружества остават близки до тези от предходното тримесечие. По отношение на акумулираните активи и броят на осигурените лица в допълнителните задължителни фондове очакванията им са за умерено нарастване, като темпът ще се запази на нивата от последното тримесечие на 2016 г. Това е в синхрон с тенденцията на увеличение на акумулираните активи и брой осигурени лица предвид последните публикувани данни за деветмесечието на 2016 г. При допълнителните доброволни пенсионни фондове, очакванията на управляващите дружества са, че активите и броят на осигурените ще останат без съществена промяна спрямо последната анкета. Стойността на един дял ще се увеличи леко при допълнителните доброволни ПФ, докато при задължителните ще се запази на нивата от последното тримесечие на 2016г. Това кореспондира и с отчетните данни за среднопретеглената доходност на годишна база на фондовете за ДПО за последния 24-месечен период до края на 2016 г., която леко нараства спрямо данните до трето тримесечие на 2016г. Единствено тази на универсалните пенсионни фондове остава близко до постигнатата до трето тримесечие на 2016г. Според ПОД, конкуренцията през първо-то тримесечие на годината ще бъде още по-силно изразена спрямо края на 2016 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във