Банкеръ Daily

Само в „БАНКЕРЪ”:

Банкерите ще позеленеят

ЕЦБ натиска банките да изградят системи за оценка на клиентите си и техните обезпечения през призмата на климата и околната среда

Едно е ясно: „зелената вълна” ще залее и банките. Дали ще ги удари като цунами или като силен прибой все още никой не се наема да прогнозира. Някои български банкери вече си дават сметка за рестриктивното бъдеще. Но преди да "позеленеят", ядосани от извънредното законодателство, което се задава, отказват да коментират. А и още е рано – Европейската комисия подготвя директива по въпроса, избран е специален комитет, който да учи банкерите да различават „зеленото” от другите цветове.

 

След приемането на Парижкото споразумение за климатичните промени през 2015 г. и Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г., правителствата предприемат мерки за преминаване към нисковъглеродни и кръгови икономики в глобален мащаб. Европейският зелен пакт определя целта - до 2050 г. Европа да стане първият неутрален по отношение на климата континент. Очаква се финансовият сектор да изпълнява основна роля в това отношение. Това е записано в увода на доклад на Европейската централна банка от края на миналата година.

Пораженията от изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда могат да окажат

значително въздействие върху финансовата система

и реалната икономика, предупреждава ЕЦБ.

Особено атрактивни са щрихите, които ЕЦБ нахвърля по отношение управлението на кредитния риск: „Очаква се рисковете, свързани с климата и околната среда, да бъдат включени на всички етапи на процеса по отпускане и обработка на кредити”.

Институциите ще трябва да приспособят процедурите си за класифициране на рисковете, свързани с климата и околната среда. Както и да определят подходящи общи показатели за риск или рейтинги на контрагентите. Институциите трябва да установят кои кредитополучатели може да са изложени пряко или косвено на повишени рискове, свързани с климата и околната среда.

Критичните експозиции при такива рискове е желателно да се откроят и за тях да се приемат своевременно подходящи мерки за редуциране риска, включително чрез ценообразуването.

Институциите е необходимо да вземат предвид рисковете, свързани с климата и околната среда, в своите оценки на обезпеченията. Възможно е рисковете

да засегнат стойността на обезпеченията.

В този смисъл институциите трябва да обърнат особено внимание на физическото местоположение и на енергийната ефективност на търговските и жилищните недвижими имоти, като включат своите съображения в стойността на обезпеченията.

Очаква се цените на кредитите да отразяват склонността на клиентите да поемат риск и да имат бизнес стратегията по отношение на рисковете, свързани с климата и околната среда, предупреждава ЕЦБ.

Ценообразуването на кредитите е важен механизъм, чрез който институциите определят равнището и произхода на бъдещите си приходи. Така например те могат да решат дали да ограничат експозициите към сектори, които вредят на околната среда или климата, или да се въздържат от отпускане на кредити, обезпечени с недвижими имоти с ниска енергийна ефективност. Така рамката за ценообразуване се очаква да подпомага диференцирането на цените на кредитите според енергийната им ефективност или чрез включване на специфична такса според сектора или клиента. 

 

Диференциране цените на ипотеки

ЕЦБ има наблюдение върху институция, която диференцира цената за клиента на ипотечен кредит в зависимост от енергийната ефективност на базисния недвижим имот, пише в доклада. Ипотеки на имоти с по-добра енергийна ефективност получават по-нисък лихвен процент от тези с по-ниска енергийна ефективност.

Екологично устойчивите активи може да се финансират например чрез нарочни инструменти, като например зелени (обезпечени) облигации, и по този начин да са свързани с различни разходи за финансиране. Области, изложени на нарастващ риск, например от наводнения или суши, може да бъдат изложени на по-високи кредитни загуби. Очаква се институциите да вземат предвид тези фактори и да ги отразят в ценообразуването на кредитите, например въвеждайки такса в цената на кредита.

Въз основа на Насоките на ЕБО всички релевантни рискове следва да бъдат обхванати в рамката за управление на риска на институцията, като бъде отдадено дължимото внимание както на финансовите, така и на нефинансовите рискове, включително репутационния риск. Репутационните рискове могат да възникнат внезапно и бързо да засегнат предприятията. Институциите, свързани със спорни в социално или екологично отношение практики, биха могли да се окажат изправени пред негативни финансови последици, произтичащи от репутационни рискове. Те биха могли, например, периодично да проверяват контрагентите си за спорни дейности, да следят екологичния отпечатък и/или да пресмятат цената на вредите, за да идентифицират потенциални области на риск. Резултатът от подобни проверки трябва да бъде отразяван в съответните доклади за рисковете.

 

Репутационните рискове

ЕЦБ има наблюдения върху институция, която отразява репутационните рискове, произтичащи от екологични, социални и управленски фактори и процеса на вътрешен анализ на адекватността на капитала, пише в доклада. Институцията е изложена на значителен репутационен риск, свързан с екологични и социални фактори, тъй като бизнес моделът ѝ е насочен към финансиране на частни предприятия в икономики от възникващите пазари. Ето защо всеки от нейните клиенти бива категоризиран според степента на потенциално негативно екологично, социално и управленско въздействие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във