Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКЕРИТЕ - КНИЖНИЦИТЕ И ФАРИСЕИТЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ?

Горко вам, книжници и фарисеи...Лука, 11.44През януари 2003 г. ще бъде издадена книга, съдържаща 208 правила за проверка на документи под формата на т.нар. checklist. Казано на шега, статуквото се установи точно както в юдейската религия. UCP 500 е Тората, а ISBP - Талмуда.Съществува мнение, че банковите служители, отговарящи за международните документарни операции, са аристокрацията на банкерите, тъй като само те работят по световнопризнати и широкоизвестни писани правила. Имат се предвид правилата, издавани от Международната търговска камара (МТК) в Париж. Тяхната основна цел е унифицирането на банковата практика и обичаи в областта на международните документарни операции, а Комисията по банкова техника и практика към МТК е съвременният орган, който ги изработва.Историята започва още през 1933 г., когато МТК приема първите еднообразни правила за документарните акредитиви. Досега тези правила (UCP) са ревизирани пет пъти, като последната ревизия (от 1993 г.) е в сила от 1 януари 1994 г. и е известна като UCP 500. Прилагането на UCP 500 в практиката обаче доведе още през първата година (в световен мащаб) до повишаване на процента на документи с нередности, представяни по документарните акредитиви. (Констатацията е на специализираното списание Documentary credits insight, издавано четири пъти годишно от 1 януари 1995 година.) Проблемите произтичаха не толкова от търговците, които подготвят акредитивните документи, а по-скоро от банките, които различно, дори понякога превратно, тълкуваха някои членове на UCP 500. Това доведе до прецедент в историята на документарния свят - през септември 1994 г., по инициатива на тогавашния председател на Комисията по банкова техника и практика към МТК Чарлз дел Бусто, същата комисия издаде т.нар. Становища N 1, 2, 3 и 4 (Position Papers N 1,2,3,4 on UCP 500), които посочиха как правилно да се интерпретират следните неща:- промяната на акредитивите;- негоцирането на документите;- недокументарните условия;- как трябва да се идентифицира лицето, което е издало коносамента.За съжаление, въпреки Становищата и досега много банки подхождат субективно по споменатите по-горе въпроси. Другата беда е в слабата популярност на Становищата сред търговците и дори сред банковите специалисти документарчици.Да се поставим на мястото на международния търговец износител. Преодолял множество препятствия и не спал може би две нощи, за да присъства на натоварването на някой кораб, той радостно тича към своята банка с комплекта документи по акредитива, уверен, че щом е експедирал стока в съответствие с външнотърговския договор, получаването на парите е само въпрос на известна формалност. На този последен етап обаче той се сблъсква с писани и неписани правила, понякога субективно тълкувани от конкретния банков специалист, проверяващ документите.Какви разсъждения на лаик! - би възкликнал някой. - Акредитивът не се занимава с конкретни стоки, а само с покупко-продажба на документи. Съвършено вярно! Но също така е вярно, че е непростимо безкрайно да усложняваме акредитивната форма на плащане, която и без това е сложна форма на безналично (безкасово) плащане. Не е случаен фактът, че в последния брой на списанието Documentary credits insight се говори за отлив на документарния акредитив като форма на плащане.Изобщо стана ясно, че UCP 500 не може да бъде някаква свещена книга, даваща каноничен отговор на всеки въпрос от областта на документарните операции. Това наложи традицията Комисията към Международната търговска камара да отговаря официално на запитвания по най-разнообразни казуси, възникнали от практиката. Безспорно отговорите са много полезни за практикуващите специалисти, но някои от тях са нееднозначни и двусмислени. На места се признава, че отговорът е извън обсега на UCP 500, което е съвсем нормално.Но истинският пробен камък за 49-те члена на UCP 500 е, когато те влезнат в съда. Българската съдебна практика не е много богата на съдебни решения, които разглеждат конкретни членове на UCP 500. В по-новите решения интерес представляват Решение N1294 от 18 октомври 1999 г. на ВКС и N552 от 26 март 2002 г. на ВКС. Според мен първото противоречи на чл.10 от UCP 500, а второто е напълно в духа на Еднообразните правила и още веднъж потвърждава, че акредитивът е независим и абстрактен спрямо външнотърговската сделка, по повод на която той е.По света съществува богата съдебна практика, разглеждаща членовете на UCP 500. Благодарение на част от нея се се оформила т.нар. доктрина за стриктното съответствие, която гласи, че няма малки (незначителни) или големи несъответствия по представените от бенефициента документи. Според доктрината печатната грешка и дори точката или запетайката са основателна причина да се откаже плащане по документарен акредитив. Друга част от съдебни решения оформя срещуположния лагер - че доктрината не трябва да се схваща като изискване документите да бъдат огледален образ на акредитивните условия, че тя да не е еквивалентна на буквално съответствие между документи и акредитивни условия. Тази втора школа би могла да се нарече доктрината на разумното съответствие.Много любопитен е един официален документ, издаден на 12 юли 1999 г. от Комисията към МТК, който също е прецедент в документарния свят. Той е наименован решение (Decision) и дава подробно тълкуване кой документ трябва да се смята за оригинален. Решението беше инспирирано от неправилното (според Комисията) решение на един британски съд по делото Glencore International срещу Bank of China от 1996 година. Целият според въпрос се заключава в това, дали когато акредитивът изисква някой документ да е в оригинал, трябва да се представи документ непременно с надпис Оригинал. Британският съд смята, че трябва, а Комисията - че невинаги е нужен такъв надпис. Проблемът обаче е в самия текст на решението на комисията, който дори при многократни внимателни прочитания не оставя увереност в банковите специалисти как точно трябва да постъпват. Така по ирония на съдбата решението доведе до обратен резултат - банковите специалисти започнаха по-ревностно да слагат печат Оригинал на документи, за които се изисква да бъдат в оригинал съгласно акредитивните условия. В самите акредитивни условия се появиха тавтологични изрази от рода на: Оригиналите да бъдат маркирани като оригинали.Едно важно събитие може би бележи края на фарисейството в международните документарни операции - на своята среща на 30-31 октомври 2002 г. в Рим Комисията към МТК прие със солидно мнозинство документ, озаглавен Международна стандартна банкова практика за проверка на документи по документарни акредитиви, съкратено ISBP. Подчертава се, че въпросният документ не е становище или поредица от отговори, а представлява официалната политика на МТК. През януари 2003 г. ще бъде издадена книга, съдържаща 208 правила за проверка на документи под формата на т.нар. checklist. Казано на шега, статуквото се установи точно както в юдейската религия. UCP 500 е Тората, а ISBP - Талмуда.Възгледите, изказани в настоящата статия, могат да прозвучат еретично за някои правоверни колеги документарчици. Уверявам ви, че съм воден единствено от загрижеността си за авторитета на документарния акредитив и за съхраняване на неговата надеждност като форма на международно плащане.* документарен акредитив** документарна операции

Facebook logo
Бъдете с нас и във